Urzad Gminy w Ciepielowie

Środa, 13 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  49 dni, imieniny: Arkadiusz, Arkady, Brykcjusz, Eugeniusz, Jan, Mikołaj, Stanisław, Walentyn

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Przebudowa ul. Źródlanej w Ciepielowie

18-04-2013


Numer ogłoszenia: 154784 - 2013; data zamieszczenia: 18.04.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 94474 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Źródlanej w Ciepielowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa ul. Źródlanej w Ciepielowie, która obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze: - Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogowej w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej - Rozbieranie drogi z płyt żelbetowych pełnych (120 x 4 m) - Rozbieranie chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7 cm (50 m x 1m) - Rozbieranie krawężników betonowych - Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki z odwozem ścinki na plac, składowe odległości do 5 km, głębokość frezowania śr. 3 cm 2. Roboty ziemne: - Roboty wykonane koparkami z odwiezieniem gruntu samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km, grunt kat. III (120m x3,2 m x 0, 2) 3. Podbudowa: - Koryta wykonane na całej szer. jezdni o głębokości 20 cm (120 x 4 +120 x 3,2)=480+384=864 m2 - Wykonanie warstwy odsączającej z piasku po zagęszczeniu gr. 10 cm w korycie szer. śr. 4,00 m wykonanie i zagęszczenie mechaniczne obmiar jw. - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego- tłucznia kamiennego warstwa dolna gr. 15 cm obmiar jw. - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego- tłucznia kamiennego warstwa górna gr. 8 cm obmiar jw. - Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową 4. Krawężniki i obrzeża: - Krawężniki betonowe wystające o wym. 15 x 30 cm z wykonaniem ław betonowych C8/10 (B-10) wraz z oporem 5. Elementy ulic (chodniki, zjazdy): - Podsypka cementowo- piaskowa mechanicznie zagęszczana, grubość warstwy 5 cm (120 x 1,00m) - Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wym. 60x50x15 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - Chodnik z kostki wibroprasowanej betonowej kolorowej gr. 6 cm ułożonej na podsypce cementowo- piaskowej 6. Nawierzchnie: - Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową (grysowo- żwirową) warstwa wyrównawczo- wiążąca gr.4 cm (szer.4,00 m x 200 m i szer.3,10 m x 120m) - Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm, szer. 4 m z masy mineralno- asfaltowej dla ruchu KR-1/2 (szer.4,00 m x 200 m i szer. 3,00 m x 120m)+rozjazdy 100 m2 7. Roboty wykończeniowe i towarzyszące: - Regulacja pionowa studzienek wodociągowych, kanalizacyjnych - Wykonanie poboczy mechaniczne z tłucznia kamiennego mieszanką sortowaną śr. grubość warstwy 10 cm (120x0,5x2).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 133305,03 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 106255,76
• Oferta z najniższą ceną: 106255,76 / Oferta z najwyższą ceną: 123231,68
• Waluta: PLN.


Wójt Gminy Ciepielów
Artur Szewczyk


                                                              powrót