Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 19 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  43 dni, imieniny: Elżbieta, Mironiega, Paweł, Seweryn, Seweryna

OGŁOSZENIE

17-02-2009


Ciepielów, dnia 17.02.2009 r.
RPOiE. 1/1/2009

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Obsługa bankowa budżetu Gminy Ciepielów w latach 2009 - 2011


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 374353 - 2008r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa bankowa budżetu Gminy Ciepielów w latach 2009 - 2011.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Ciepielów, w tym : - otwarcie i prowadzenie w złotych polskich rachunków bankowych, - przechowywanie środków pieniężnych posiadacza rachunku bankowego, - przeprowadzenie rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem rachunków bankowych na podstawie dokumentu rozliczeniowego, wystawionego przez posiadacza rachunku, zgodnie z dyspozycją wynikającą z tego dokumentu, - przekazywanie posiadaczowi rachunków wyciągu z rachunków z ustaleniem salda po każdej zmianie rachunku bankowego, - pobieranie prowizji za usługi związane z prowadzeniem rachunków w wysokości ustalonej w umowie rachunku bankowego, - oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości ustalonej w umowie oraz okresowa kapitalizacja odsetek, - lokowanie wolnych środków finansowych na lokatach terminowych na zlecenie posiadacza rachunku, - udzielanie kredytów obrotowych na działalność bieżącą gminy.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 20000.00 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.02.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Bank Spółdzielczy w Iłży, ul.Rynek 1, 27-100 Iłża, kraj/woj. mazowieckie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 299.91 punktów
Oferta z najniższą ceną: 299.91 punktów oferta z najwyższą ceną: 251.37 punktów


Artur Szewczyk
Wójt Gminy Ciepielów

                                            powrót

'); ?>