Urzad Gminy w Ciepielowie

Czwartek, 14 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  48 dni, imieniny: Agata, Aga, Damian, Elżbieta, Emil, Józef, Laurenty, Lewin, Serafin

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


16-09-2013


RRGKiOŚ. 6840.1.2013


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z dnia 9 grudnia 2004 roku z późn. zm., oraz uchwały Nr XXXIII/176/2010 Rady Gminy Ciepielów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości ,Wójt Gminy Ciepielów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży:

Ciepielów

- działka o nr geodezyjnym 940
- objęta księgą wieczystą nr RA1L/00012 073/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kozienicach, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lipsku,
- powierzchnia działki – 0,11 ha,
- karta mapy 4 Ciepielów,
- dostęp do działki – z drogi gminnej G/L
- wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów działka położona jest na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo – usługową symbol planu 1.1 MU .
- wartość rynkowa nieruchomości – 11 715,00 zł + VAT 23%

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zgodnie z przepisami art. 35 ust. 2 pkt. 12 ustawy, mogą składać stosowne wnioski w Referacie Rolnictwa , Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Ciepielowie w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia ogłoszenia.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Ciepielów, pok. Nr 4.

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Ciepielowie w okresie od 17 września do 29 października 2013 roku.
                                                              powrót