Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 19 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  43 dni, imieniny: Elżbieta, Mironiega, Paweł, Seweryn, Seweryna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

„Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Ciepielów w latach 2011-2013”

16-08-2010

RPORiI 7063/1/2010Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów , ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciepielow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Ciepielów w latach 2011-2013.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: - selektywna zbiórka odpadów komunalnych z terenu gminy Ciepielów 1.1 obsługa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu 29 sołectw: - Ciepielów - 775 mieszkańców, - Antoniów - 83 -,,-, - Czerwona - 137 -,,-, - Bielany - 91 -,,-, - Pasieki - 59 -,,-, - Podgórze - 95 -,,-, - Bąkowa - 387 -,,-, - Kunegundów - Czarnolas - 160 -,,-, - Podolany - 42 -,,-, - Stare Gardzienice - 130 -,,-, - Anusin - 141 -,,-, - Dąbrowa - 213 -,,-, - Drezno - 94 -,,-, - Ciepielów Kolonia - 187 -,,-, - Stary Ciepielów - 296 -,,-, - Kawęczyn - 89 -,,-, - Rekówka - 157 -,,-, - Chotyze - 210 -,,-, - Wólka Dąbrowska - 98 -,,-, - Kałków - 278 -,,-, - Gardzienice Kolonia - 143 -,,-, - Świesielice - 358 -,,-, - Kochanów - Sajdy - 76 -,,-, - Marianki - 263 -,,-, - Borowiec - 62 -,,-, - Wielgie - 654 -,,-, - Pcin - 278 -,,-, - Ranachów B - 159 -,,-, - Łaziska - 516 -,,-, Ogółem 6240 mieszkańców, w tym 1850 gospodarstw domowych, z których odbierane będą odpady za pomocą oznaczonych worków. 1.2.1. Obowiązkiem wykonawcy będzie obsługa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w okresie miesięcznym odpadów bytowych i wyselekcjonowanych (szkło, plastik, makulatura, metal); - Jeden raz w miesiącu bezpośrednio z gospodarstw na terenie Gminy Ciepielów i wyselekcjonowane odpady w czterech kolorach worków: a) szkło białe i kolorowe -worek zielony, b) plastik - worek żółty, c) makulatura - worek niebieski, d) złom - worek biały, - Dwa razy w miesiącu w odstępach dwutygodniowych: a) odpady bytowe - worek czarny x 2 sztuki. 1.2.2. Dwa razy w roku odbiór odpadów niebezpiecznych (akumulatory, świetlówki, baterie), - z terenu określonego w pkt.3.2, - od jednostek podległych Urzędowi Gminy tj.: Publiczne Gimnazjum w Ciepielowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepielowie Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgiem, Przedszkole Samorządowe w Ciepielowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie wraz z filiami w Wielgiem, Antoniowie, Budynek po szkole podstawowej w Pcinie i Łaziskach, Ośrodek Zdrowia w Ciepielowie x2, Ośrodek Zdrowia w Bąkowej, Ochotnicza Straż Pożarna w Ciepielowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Łaziskach, Ochotnicza Straż Pożarna w Bąkowej, Ochotnicza Straż Pożarna w Antoniowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Bielanach, 1.2.3. Dwa razy w roku odbiór odpadów komunalnych wielkogabarytowych zgodnie z pkt. 3.2 i pkt.3.3.2. w miesiącu kwietniu i październiku. 1.2.4. Dwa razy w roku odbiór wszelkich odpadów w ramach tzw. Sprzątania Świata. 1.2.5. Wykonawca nieodpłatnie ( na własny koszt) zaopatrzy nieruchomości w worki z nadrukami do selektywnej zbiórki odpadów: a) szkło białe i kolorowe - worek zielony, b) plastik - worek żółty, c) makulatura - worek niebieski, d) złom - worek biały, e) odpady bytowe - worek czarny x 2, oraz umożliwi odpłatne zaopatrzenie każdego domostwa w zbiornik metalowy lub plastikowy z przeznaczeniem na odpady bytowe ( wewnątrz worek czarny). 1.2.6. Obowiązkiem Wykonawcy będzie obsługa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (odpadów bytowych i wyselekcjonowanych szkło, plastik, makulatura,) także poprzez odbiór odpadów z opróżnianych pojemników typu 1100l oraz pojemników ażurowych do segregacji odpadów, dostarczonych przez Wykonawcę we własnym zakresie w okresie co 10 dni ( 3 razy w miesiącu). 1.2.7. Pojemniki zostaną rozmieszczone na terenie gminy Ciepielów wg wskazań Zamawiającego w ilości 80 pojemników typu 1100l oraz 40 pojemników typu ażurowego. Pojemniki będą odpowiednio oznaczone wg rodzaju segregowanych odpadów. Pojemniki Wykonawca dostarcza we własnym zakresie i na swój koszt oraz zapewni ich eksploatację przez cały okres trwania umowy. 1.2.8. Wyselekcjonowane odpady Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie, poza terenem gminy Ciepielów. 1.2.9. Wykonawca podpisze umowy z podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie gminy Ciepielów na odbiór odpadów. 1.2.10. Zobowiązuje się wykonawcę do składania kwartalnych sprawozdań z ilości zebranych odpadów. 1.2.11. Wykonawca zobowiązuje się do corocznego druku kalendarzy wg wzoru określonego przez Zamawiającego z oznaczeniem dni w których dokonywane będą odbiory odpadów z posesji. Kalendarz wykonany będzie w technologii kolorowej CMYK - w formacie 42/22 cm, z umieszczonym centralnie tzw. kalendarzykiem miesięcznym wyrywanym ( ilość stron 24), w ilości 2200 egzemplarzy. Wykonawca we własnym zakresie dostarczy kalendarze do każdej posesji na terenie gminy w ramach umowy..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.31.00-7, 90.51.10.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferenci składają wadium w wysokości 10.000,-zł. Dopuszczalne formy wniesienia wadium: a) w pieniądzu, numer konta zamawiającego: Bank Spółdzielczy Iłża F /Ciepielów 39 91290001 0039 0331 2695 0003 b) poręczenie lub gwarancja bankowa, c) gwarancja ubezpieczeniowa, d) poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824) Brak wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oferent złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oferent złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oferent złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oferent złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oferent złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wykonawca dołączy do oferty: - po jednym worku w każdym kolorze wraz z wyraźnym oznaczeniem rodzaju odpadu ( a także zaleceń co można wrzucić do worka, a co nie), wg koloru oznaczonego w SIWZ, z oznaczeniem firmy prowadzącej segregację odpadów, - terminarz odbioru odpadów na rok 2011 z zaznaczeniem rodzaju i częstotliwości odbioru odpadów wg SIWZ
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Warunki umowy w zakresie ceny oraz częstotliwości odbieranych odpadów nie mogą ulec zmianie w roku 2011. 3. Warunki umowy dotyczące ceny oraz częstotliwości odbieranych odpadów w roku 2012 i 2013 mogą ulec zmianie o wskaźnik inflacji oraz wzrost cen paliwa, a także opłat za składowanie odpadów. 4. Cena w latach 2012-2013 może ulec zmianie w drodze porozumienia na wniosek każdej ze stron złożony nie później niż do 15 września danego roku, jednakże ze zmianą od 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. 5.Dopuszcza się zarówno wzrost jak i zmniejszenie ceny oraz częstotliwości odbierania odpadów.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ciepielow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, pok. nr 18.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, pok. nr 1.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.4.18) Termin i miejsce otwarcia ofert: 24.08.2010 godzina 09:10, miejsce: Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego1, 27-310 Ciepielów, pok. nr 26.

Artur Szewczyk
Wójt Gminy Ciepielów


Załączone pliki:
Ogłoszenie „Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Ciepielów w latach 2011-2013”

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączone pliki w formacie PDF
                                                                powrót

'); ?>