Urzad Gminy w Ciepielowie

Czwartek, 14 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  48 dni, imieniny: Agata, Aga, Damian, Elżbieta, Emil, Józef, Laurenty, Lewin, Serafin

OGŁOSZENIE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

16-07-2015


RRGKiOŚ. 6840.1.2015


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz.518 z późn. zm., oraz uchwały Nr VII/45/2015 Rady Gminy Ciepielów z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości , Nr VII/46/2015 Rady Gminy Ciepielów z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Wójt Gminy Ciepielów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży:

Ciepielów

- działka o nr geodezyjnym 2205/2
- objęta księgą wieczystą nr RA1L 00018808/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lipsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych,
- powierzchnia działki – 0,02 ha,
- karta mapy 9 Ciepielów,
- dostęp do działki - z drogi lokalnej
- wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów działka położona jest na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo - usługową, symbol planu – 1.1 MU1.
- wartość rynkowa nieruchomości - 2442,00 zł + VAT 23%

Wielgie

- działka o nr geodezyjnym 401/5
- objęta księgą wieczystą nr RA1L 00026860/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lipsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych,
- powierzchnia działki – 0,07 ha,
- karta mapy 3 Wielgie,
- dostęp do działki - z drogi powiatowej Ciepielów - Bąkowa
- wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów działka położona jest na terenach przeznaczonych pod istniejący współczesny obiekt szkoły podstawowej, symbol planu – 28.3 UU.
- wartość rynkowa nieruchomości - 7384,00 zł + VAT 23%

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zgodnie z przepisami art. 35 ust. 2 pkt. 12 ustawy, mogą składać stosowne wnioski w Referacie Rolnictwa , Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Ciepielowie w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia ogłoszenia.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Ciepielów, pok. Nr 4.

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Ciepielowie w okresie od 16 lipca do 27 sierpnia 2015 roku.


Ciepielów, dnia 16.07.2015 r.


                                                                powrót