Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 19 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  43 dni, imieniny: Elżbieta, Mironiega, Paweł, Seweryn, Seweryna

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

„Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w okresie od 01. 01.2016 roku do 30.06.2016 roku”

15-12-2015


RRGKiOŚ.272.2.2015

Zamawiający – Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowień publicznych (Dz. U. z 2010 roku nr 113, poz. 759 z późn. zm.)informuje, że w postępowaniu przetargowym na „Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w okresie od 01. 01.2016 roku do 30.06.2016 roku” komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma BARTOSZ IWAŃSKI PHU, Plac Kochanowskiego 13, 26-700 Zwoleń, oferując cenę brutto:
Zadanie nr 1:
Cena jednostkowa biletu miesięcznego - 58,01 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt osiem 01/100)
Zadanie nr 2:
Przewóz uczniów na imprezy kulturalno-oświatowe i sportowe – 2,81 zł/km (słownie zlotych: dwa 81/100)

Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, która wyniosła 122 916,22 zł.
Wybrany wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny łącznie 99,98 pkt.
Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 1, pkt 2 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje, że złożono również oferty następujących wykonawców:
1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o. o., ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew, adres do korespondencji: ul. 1905 Roku 47, 26-600 Radom
- jedn. cena biletu miesięcznego- 58,83 zł
- 2,80 zł/km
Ogółem półroczna wartość zamówienia - 124 554,26 zł

Załącznik:
1. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofertZałączone pliki w formacie PDF                                                                powrót