Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 10 Grudnia 2018 roku,  do końca roku zostało  22 dni, imieniny: Andrzej, Daniel, Judyta, Julia, Maria, Radzisława

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Prowadzenie monitoringu terenu składowiska odpadów komunalnych w Ciepielowie”

15-12-2015


RRGK i OŚ. 7064.20.2015


I. ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy w Ciepielowie
ul. Czachowskiego 1, 27 – 310 Ciepielów
NIP: 811 – 11 – 83 - 781
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzenie monitoringu terenu składowiska odpadów komunalnych w Ciepielowie
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Prowadzenie monitoringu terenu składowiska odpadów komunalnych obejmującego:
- wykonywanie pomiaru poziomu wód podziemnych w zainstalowanych piezometrach ( 3 punkty) - 2 razy w roku,
- prowadzenie kontroli osiadania powierzchni składowiska w oparciu o ustalone repery geodezyjne - 1 raz w roku,
- prowadzenie badań jakościowych wód podziemnych z piezometrów ( 3 punkty )
2 razy w roku, Badania należy wykonywać dla wskaźników:
a) wody podziemne:
- odczyn ( pH ),
- przewodność elektrolityczną właściwą,
- ogólny węgiel organiczny ( OWO ),
- sumę wielopierścieniowych węglowodanów aromatycznych ( WWA ),
- zawartość metali ciężkich ( Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6 , Hg, ).
b) wody opadowe i roztopowe:
- zawiesina ogólna,
- substancje ropopochodne,

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 1.01. 2016 r. do 31.12.2016 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana przez oferenta.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: rolnictwo@ciepielow.pl, faksem na nr: /048/ 3788080, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres; Urząd Gminy w Ciepielowie, 27 – 310 Ciepielów, ul. Czachowskiego 1 do dnia 29.12. 2015 r. do godz. 10 – tej.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 29.12. 2015 r. o godz. 11 – tej w UG w Ciepielowie. pok. nr 26, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Urzędu Gminy w Ciepielowie ( tablica ogłoszeń ), oraz na stronie internetowej pod adresem www.ciepielow.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.ciepielow.pl

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.ciepielow.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela P. Andrzej Hyc, pod numerem telefonu /48/ 3788047 w. 36 oraz adresem e-mail: rolnictwo@ciepielow.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI
OGŁOSZENIE i formularz ofertowyZałączone pliki w formacie PDF                                                                powrót