Urzad Gminy w Ciepielowie

Środa, 13 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  49 dni, imieniny: Arkadiusz, Arkady, Brykcjusz, Eugeniusz, Jan, Mikołaj, Stanisław, Walentyn

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Znak: RRGKiOŚ 7670.2.2011.EN

15-12-2011
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 73 ust. 1 oraz art. 39 ust.1 pkt. 1-5 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami)

Zawiadamiam :

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na – wybudowaniu Farmy Wiatrowej pod nazwą CIEPIELÓW o mocy 10MW na działkach o numerach 131, 1272, 1340, 2240, 2271.
Inwestycja realizowana jest przez MOLEN-WIND Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku Kamiennej.
Z dokumentami dotyczącymi powyższej sprawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Ciepielowie w pokoju nr 9 w godzinach pracy.
Ewentualne uwagi i wnioski w w/w sprawie można składać również w siedzibie Urzędu Gminy w Ciepielowie w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Sprawę prowadzi:
inspektor Elżbieta Nowotnik, tel. (48) 37 88 080 w. 41

otrzymują:
1. Sołtys wsi Ciepielów
2. Sołtys wsi Dąbrowa
3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy
4. BIP Urzędu Gminy
5. a / a
                                                                powrót

'); ?>