Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 19 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  43 dni, imieniny: Elżbieta, Mironiega, Paweł, Seweryn, Seweryna

OGŁOSZENIE

15-06-2011
RRGKiOŚ. 6840 1/1-1/2011

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 roku, poz. 651 z późn. zm., oraz uchwały nr VIII/43/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie gminy ,Wójt Gminy Ciepielów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży:

Bąkowa
działka o nr geodezyjnym 651/1
objęta księgą wieczystą nr RA1L/00048256/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lipsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych,
powierzchnia działki – 0,83ha,
karta mapy 1 Bąkowa,
- dostęp do działki – z drogi dojazdowej
wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów działka położona jest na terenach przeznaczonych pod uprawy rolne, symbol planu - 4.12 OR .
wartość rynkowa nieruchomości – 4 145,00 zł,

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zgodnie z przepisami art. 35 ust. 2 pkt. 12 ustawy, mogą składać stosowne wnioski w Referacie Rolnictwa , Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Ciepielowie w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia ogłoszenia.
Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Ciepielów, pok. Nr 4.

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Ciepielowie w okresie od 15 czerwca do 6 lipca 2011 roku.

Ciepielów, dnia 15. 06. 2011 r.


                                                                powrót

'); ?>