Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 18 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  44 dni, imieniny: Aniela, Cieszymysł, Filipina, Galezy, Klaudyna, Odo, Otto, Roman, Tomasz

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

15-03-2011
RPORiI 7040/1/2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Dostawa kruszywa na drogi gminne na terenie gminy Ciepielów

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 47919 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kruszywa na drogi gminne na terenie gminy Ciepielów.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych, szlakowych i żwirowych poprzez dostawę naturalnego kruszywa kamiennego na terenie gminy Ciepielów polegające na: zakupie 1500 ton kruszywa - mieszanki sortowanej o frakcji 0-32 wraz z dostawą, rozplantowaniem (w miejsca powstałych ubytków w nawierzchni) i uwałowaniem sprzętem mechanicznym lub ręcznie..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.03.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
P.U.H. MIREX Mirosław Kwapiński, Szymanów 4A, 27-300 Lipsko, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48780,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty (bez VAT): 48658,54
Oferta z najniższą ceną (bez VAT): 48658,54 / Oferta z najwyższą ceną (bez VAT): 90000,00
Waluta: PLN.

Artur Szewczyk
Wójt Gminy Ciepielów


                                                                powrót

'); ?>