Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 19 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  43 dni, imieniny: Elżbieta, Mironiega, Paweł, Seweryn, Seweryna

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

RPORiI 3021/2/2010

14-12-2010Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt w roku budżetowym 2010 na zadanie: Budowa stacji uzdatniania wody w Kunegundowie wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kunegundów

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 297969 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt w roku budżetowym 2010 na zadanie: Budowa stacji uzdatniania wody w Kunegundowie wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kunegundów.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie przez Urząd Gminy w Ciepielowie kredytu długoterminowego w kwocie 537 050 zł., słownie: pięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy w Ciepielowie, tj. Budowę stacji uzdatniania wody w Kunegundowie wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kunegundów. Zamawiający zamierza rozpocząć spłatę kredytu w ratach rocznych począwszy od roku 2011 (do dnia 31.12.2011 r.) i zakończyć w roku 2020. Zamawiający zobowiązuje się spłacać oprocentowanie w okresach kwartalnych poczynając od 31.12.2010 r. Zamawiający oczekuje iż w/w raty kwoty kredytu postawione zostaną do dyspozycji Zamawiającego w ciągu 3 dni od zawiadomienia banku o takiej potrzebie. Jedna transza w miesiącu listopadzie 2010 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo: wykorzystania kredytu w innych terminach od podanych wyżej jak też rezygnacji z uruchomienia kredytu i oczekuje, że bank nie będzie pobierał żadnych opłat (poza prowizją przygotowawczą) od wartości z których Zamawiający zrezygnował.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Bank Spółdzielczy w Iłży, ul. Rynek 1, 27-100 Iłża, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 182792,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 182792,50
Oferta z najniższą ceną: 182792,50 / Oferta z najwyższą ceną: 182792,50
Waluta: PLN.

Artur Szewczyk
Wójt Gminy Ciepielów


                                                                powrót

'); ?>