Urzad Gminy w Ciepielowie

Środa, 13 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  49 dni, imieniny: Arkadiusz, Arkady, Brykcjusz, Eugeniusz, Jan, Mikołaj, Stanisław, Walentyn

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Dokończenie wodociągowania gminy miejscowościach Ciepielów ul. Witosa, Stare Gardzienice, Łaziska Zamoście

Numer ogłoszenia: 38565 - 2013; data zamieszczenia: 14.03.2013

14-03-2013


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 48318 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dokończenie wodociągowania gminy miejscowościach Ciepielów ul. Witosa, Stare Gardzienice, Łaziska Zamoście.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowościach: Ciepielów ul. Witosa, Stare Gardzienice, Łaziska Zamoście, wg zakresu określonego w dokumentacji technicznej. Szczegółowy zakres wszystkich robót zawiera przedmiar robót (zał. nr 7), załączony do niniejszej specyfikacji. Projekt techniczny sieci wodociągowej z przyłączami znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Ciepielów, pok. nr 19 w godz. 8.00-15.00 oraz załączony do niniejszej specyfikacji w wersji elektronicznej. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi również zapewnienie nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych zgodnie z projektem. Przed końcowym odbiorem robót należy przedstawić i złożyć Zamawiającemu dokumentację z wykonanego nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych związanych z budową sieci wodociągowej z przyłączami, zatwierdzoną przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Delegatura w Radomiu. W ramach zadania wykonawca zobowiązany jest także do wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, która ma być złożona Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• P.H.U. INWOD Roman Pacek, ul. Nowodworska 5, 21-100 Lubartów, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 238674,27 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 120600,00
• Oferta z najniższą ceną: 120600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 542485,53
• Waluta: PLN.

Wójt Gminy Ciepielów
Artur Szewczyk


                                                              powrót