Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 19 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  43 dni, imieniny: Elżbieta, Mironiega, Paweł, Seweryn, Seweryna

OGŁOSZENIE

14-02-2012


WÓJT GMINY CIEPIELÓW

ogłasza

I publiczny przetarg ustny nieograniczony

na wynajem lokalu użytkowego o pow. 22,36 m2 przy ul. Batalionów Chłopskich 4
w Ciepielowie , objętego KW RA1L/00013541/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy
w Lipsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Stawka wywoławcza czynszu miesięcznie 110,00 zł + VAT 23%
Wadium - 20,00 zł
W ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów lokal położony jest na obszarze przeznaczonym pod zabudowę wielorodzinną połączoną z zabudową usługową.
Rodzaj działalności – usługowo – handlowa.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne , które wpłacą wadium w wysokości wyżej określonej najpóźniej do dnia 12 marca 2012 roku do godz. 14- tej, w kasie Urzędu Gminy w Ciepielowie Wadium wnosi się w gotówce.

Koszty energii elektrycznej, dostawy zimnej wody , odprowadzenia ścieków , oraz podatki od nieruchomości najemca ponosi we własnym zakresie.
Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry w terminie do dnia 10 każdego miesiąca kalendarzowego i waloryzowany w każdym roku kalendarzowym o prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Wynajem lokalu od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2015 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 marca 2012 roku o godz. 10.00 w sali nr 26 Urzędu Gminy w Ciepielowie.

Wpłacone wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone w poczet opłaty czynszu z tytułu najmu lokalu.
Wadium ulega przepadkowi , jeżeli zwycięzca przetargu uchyli się od zawarcia umowy najmu lokalu.
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, pokój nr 4, tel. (048) 3788047 w. 36 w godzinach od 71.5 do 15.00.
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Ciepielowie i na stronie internetowej gminy – www.ciepielow.pl w okresie od 14 lutego 2012 roku do 15 marca 2012 roku.


Ciepielów, dnia 14.02. 2012 r.
                                                              powrót

'); ?>