Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 19 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  43 dni, imieniny: Elżbieta, Mironiega, Paweł, Seweryn, Seweryna

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

14-01-2011WÓJT GMINY CIEPIELÓW
OGŁASZA PRZETARG

Na zbycie nieruchomości w drodze rokowań , organizowanych na dzień 18 lutego 2011 r. obejmujących :

I. niezbudowaną działkę gruntu ozn. nr ewidencyjnym 940 o pow. 0,11 ha w Ciepielowie , objętą KW 12 073 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lipsku V Wydział Ksiąg Wieczystych. Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi- - 11 715,00 zł, wysokość zaliczki - 1000,0- zł. W planie zagospodarowania przestrzennego działka gruntu położona jest na terenach oznaczonych symbolem 1.1 U.U - zabudowa mieszkaniowo - usługowa . Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

II. niezbudowaną działkę gruntu ozn. nr ewidencyjnym 690 o pow. 0,0771 ha w Ciepielowie , objętą KW 12 073 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lipsku V Wydział Ksiąg Wieczystych. Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi- - 7600,00 zł, wysokość zaliczki - 500,0- zł. W planie zagospodarowania przestrzennego działka gruntu położona jest na terenach oznaczonych symbolem 1.1 U.U - zabudowa mieszkaniowo - usługowa . Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

III. niezbudowaną działkę gruntu ozn. nr ewidencyjnym 190 o pow. 1,03 ha w Rekówce , objętą KW 32 4040 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lipsku V Wydział Ksiąg Wieczystych. Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi- - 25 428,00 zł, wysokość zaliczki -1500,0- zł. W planie zagospodarowania przestrzennego działka gruntu położona jest na terenach oznaczonych symbolem 26.4 OD - użytki zielone bez prawa zabudowy . Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Zbycie nieruchomości w drodze rokowań następuje po dwóch przetargach ustnych nieograniczonych: pierwszy odbyty w dniu 7 czerwca 2010 r., drugi odbyty w dniu 24 września 2010 r., zakończonych wynikiem negatywnym.

1. Zbycie nieruchomości w drodze rokowań odbędzie się w Urzędzie Gminy w Ciepielowie, przy ul. Czachowskiego 1, w sali konferencyjnej –II piętro pok. Nr 26 w dniu 18 lutego 2011 r.,
- działki ozn. nr 940 o godz. 10.00.
- działki ozn. nr 690/1 o godz. 10.30.
- działki ozn. nr 190 o godz. 11.00.

2. W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które :
a/ w terminie do dnia 15 lutego 2010 r. wpłaciły zaliczkę w gotówce / do godz. 15-tej/ na konto Urzędu Gminy w Ciepielowie, nr BS Iłża F/Ciepielów nr 39 9129 0001 0039 0331 2695 0003. Przedstawiciele osób prawnych winni być wyposażeni w odpowiednie pełnomocnictwa.
b/ złożyły pisemne, w zamkniętej kopercie, zgłoszenie udziału w rokowaniach w terminie do 15 lutego 2011 r. do godz. 15,00 w sekretariacie/I piętro pokój nr 1 / Urzędu Gminy w Ciepielowie ul. Czachowskiego 1 .

3. Zgłoszenie powinno zawierać:
a/ imię nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot
b/ datę sporządzenia zgłoszenia,
c/ oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
d/ kopię dowodu wpłaty zaliczki,

4. Wniesiona w pieniądzu zaliczka przez uczestnika rokowań, który je wygrał, zaliczona jest na poczet ceny nabycia nieruchomości.

5. Zaliczka przepada na rzecz zbywcy, w razie uchylenia się wygrywającego rokowania od zawarcia umowy przenoszącej własność.

6. Uczestnik, który rokowania wygrał, zobowiązany jest do dokonania wpłaty ceny nabycia na konto zbywającego, nie później niż do dnia zawarcia umowy nabycia nieruchomości oraz do poniesienia notarialnych kosztów sporządzenia umowy przenoszącej własność.

7. Uczestnicy rokowań szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach rokowań mogą uzyskać osobiście lub telefonicznie w Urzędzie Gminy w Ciepielowie ul. Czachowskiego 1, pok. Nr 4, tel. 048 3788047 wew. 36.

8.Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości
Ciepielów, dnia 14.01.2011 r.

Artur Szewczyk
Wójt Gminy Ciepielów


                                                                powrót

'); ?>