Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 20 Września 2019 roku,  do końca roku zostało  103 dni, imieniny: Dionizy, Eustachy, Eustachiusz, Fausta, Faustyna, Filipina, Irena, Oleg

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

„Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami przy ul. Sandomierskiej w Ciepielowie”

13-02-2012


RPORiI 271/2/2012


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 4769 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami przy ul. Sandomierskiej w Ciepielowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Ciepielów przy ul. Sandomierskiej - gmina Ciepielów, wg zakresu określonego w dokumentacji technicznej. Zakres rzeczowy objęty zamówieniem obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o następujących średnicach rur: - fi 110 mm - L = 1170,5 m Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 1170,5 m. Wykonanie przyłączy wodociągowych o średnicach: - fi 40 mm - L = 201 m - fi 50 mm - L = 5 m Łączna długość przyłączy L = 206 m. Zostanie wykonanych około 8 przyłączy do poszczególnych posesji. Na powstałej sieci wykonanych zostanie 5 hydrantów nadziemnych o średnicy nominalnej 80 mm z przeznaczeniem dla celów przeciwpożarowych wraz z ich oznakowaniem spełniającym aktualne normy i uwarunkowania. Szczegółowy zakres wszystkich robót zawiera przedmiar robót (zał. nr 8 do SIWZ), załączony do niniejszej specyfikacji. Projekt techniczny sieci wodociągowej z przyłączami znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Ciepielów, pok. nr 19 w godz. 8.00-15.00 oraz załączony do niniejszej specyfikacji w wersji elektronicznej (zał. nr 10 do SIWZ). W skład przedmiotu zamówienia wchodzi również zapewnienie nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych zgodnie z projektem. Przed końcowym odbiorem robót należy przedstawić i złożyć Zamawiającemu dokumentację z wykonanego nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych związanych z budową sieci wodociągowej z przyłączami, zatwierdzoną przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Delegatura w Radomiu. W ramach zadania wykonawca zobowiązany jest także do wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, która ma być złożona Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.02.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Instalacyjnego SANITEX Wiesław Urynowicz, Łuczynów 63A, 26-900 Kozienice, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 80197,61 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 51659,36
Oferta z najniższą ceną: 51659,36 / Oferta z najwyższą ceną: 183978,82
Waluta: PLN.

Wójt Gminy Ciepielów Artur Szewczyk
                                                              powrót

'); ?>