Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 19 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  43 dni, imieniny: Elżbieta, Mironiega, Paweł, Seweryn, Seweryna

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów”

12-12-2013


RPORiI 271.14.2013


Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów zgodnie a art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) informuje, że w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów” komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę, która jednocześnie spełnia wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Usługi Ekologiczne „EKO-JAS” Krzysztof Janas Garno ul. Kasztanowa 21 26-625 Wolanów oferując cenę miesięczną brutto 19990,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).
Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny łącznie 100 pkt.

Zamawiający informuje, że złożono oferty następujących wykonawców:

Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych „ALMAX” Sp. z o.o., ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom – 44 753,04 zł brutto,

Oferta nr 2 – Usługi Ekologiczne „EKO-JAS” Krzysztof Janas Garno ul. Kasztanowa 21 26-625 Wolanów – 19 990,00 zł brutto,


Umowa z wybranym wykonawcą zlatanie zawarta po terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 1, pkt. 2 ustawy Pzp.


Załącznik:

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


Załączone pliki w formacie PDF

                                                              powrót