Urzad Gminy w Ciepielowie

Sobota, 22 Lutego 2020 roku,  do końca roku zostało  314 dni, imieniny: Małgorzata, Nikifor, Piotr, Wiktor, Wiktoriusz, Wrócisław

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane
„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Bąkowa, Kochanów, Sajdy, Czarnolas - etap II-gi”

12-10-2011


RPORiI 702/2/2011


Numer ogłoszenia: 331256 - 2011; data zamieszczenia: 12.10.2011
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 268158 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Bąkowa, Kochanów, Sajdy, Czarnolas - etap II-gi.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowościach: Bąkowa, Kochanów, Sajdy, Czarnolas - gmina Ciepielów, wg zakresu określonego w dokumentacji technicznej. Wydane decyzje administracyjne stwierdzają, że realizacja zadania nie narusza praw własności. Zakres rzeczowy objęty zamówieniem obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o następujących średnicach rur: - fi 110 mm - L = 8797 m - fi 160 mm - L = 6695 m Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 15 492 m. Wykonanie przyłączy wodociągowych o średnicach: - fi 40 mm - L = 4119 m - fi 50 mm - L = 47 m - fi 63 mm - L = 7 m Łączna długość przyłączy L = 4 173 m. Zostanie wykonanych około 121 przyłączy do poszczególnych posesji. Na powstałej sieci wykonanych zostanie 47 hydrantów nadziemnych o średnicy nominalnej 80 - 100 mm z przeznaczeniem dla celów przeciwpożarowych wraz z ich oznakowaniem spełniającym aktualne normy i uwarunkowania. Szczegółowy zakres wszystkich robót zawiera przedmiar robót (zał. nr 8), załączony do SIWZ. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi również zapewnienie nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych zgodnie z projektem. Przed końcowym odbiorem robót należy przedstawić i złożyć Zamawiającemu dokumentację z wykonanego nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych związanych z budową sieci wodociągowej z przyłączami, zatwierdzoną przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Delegatura w Radomiu. W ramach zadania wykonawca zobowiązany jest także do wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, która ma być złożona Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 21.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
P.H.U. INWOD, Roman Pacek, ul. Nowodworska 5, 21-100 Lubartów, kraj/woj. lubelskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1169516,47 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 764000,00
Oferta z najniższą ceną: 764000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1744269,95
Waluta: PLN.

                                                                powrót

'); ?>