Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 12 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  50 dni, imieniny: Czcibor, Cibor, Marcin, Renata, Renat, Witold, Witolda

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

RPORiI 7040/1/2010

12-04-2010Dostawa kruszywa na drogi gminne na terenie gminy Ciepielów

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 62865 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kruszywa na drogi gminne na terenie gminy Ciepielów.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych, szlakowych i żwirowych poprzez dostawę naturalnego kruszywa kamiennego na terenie gminy Ciepielów polegające na: zakupie 3800 ton kruszywa - mieszanki sortowanej o frakcji 0-32 wraz z dostawą, rozplanowaniem (w miejsca powstałych ubytków w nawierzchni) i uwałowaniem i uwałowaniem sprzętem mechanicznym lub ręcznie..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.04.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
P.H.U. MIREX Mirosław Kwapiński, Szymanów 4A, 27-300 Lipsko, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 118852,46 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 114304,00
Oferta z najniższą ceną: 114304,00 / Oferta z najwyższą ceną: 146376,00
Waluta: PLN.

Artur Szewczyk
Wójt Gminy Ciepielów


                                                                powrót

'); ?>