Urzad Gminy w Ciepielowie

Czwartek, 14 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  48 dni, imieniny: Agata, Aga, Damian, Elżbieta, Emil, Józef, Laurenty, Lewin, Serafin

Zapytanie ofertowe

RRGK i OŚ. 6140.2.2012

12-01-2012


I. ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy w Ciepielowie
ul. Czachowskiego 1, 27 – 310 Ciepielów
NIP: 811 – 11 – 83 - 781

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciepielów wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 roku, nr 106, poz. 1002 ze zm.).

1. Program powinien obejmować:
zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
odławianie bezdomnych zwierząt,
obligatoryjną sterylizację albo kastrację w schroniskach dla zwierząt,
poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
usypianie ślepych miotów,
wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację, oraz sposób wydatkowania tych środków,
oszacowanie oraz analizę kosztów realizacji wszystkich zadań ujętych w programie,
informacje o sposobach i kosztach znakowania zwierząt w gminie,

2. Dla Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na a terenie gminy Ciepielów uzyskanie we własnym zakresie i koszt własny opinii:

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lipsku,
organizacji społecznych na których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt działających na terenie gminy,
dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich działających na terenie gminy,

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin przedłożenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lipsku, organizacji społecznych na których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt działających na terenie gminy, dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich działających na terenie gminy do dnia 1 lutego 2012 r.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15.03.2012 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana przez oferenta.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: rolnictwo@ciepielow.pl, faksem na nr: /048/ 3788080, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres; Urząd Gminy w Ciepielowie, 27 – 310 Ciepielów, ul. Czachowskiego 1 do dnia 20.01. 2012 r. do godz. 15 – tej.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 23.01. 2012 r. o godz. 12 – tej w UG w Ciepielowie. pok. Nr 26, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Urzędu Gminy w Ciepielowie ( tablica ogłoszeń ), oraz na stronie internetowej pod adresem www.ciepielow.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.ciepielow.pl

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.ciepielow.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela P. Andrzej Hyc, pod numerem telefonu /48/ 3788047 w. 36 oraz adresem e-mail: rolnictwo@ciepielow.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego.

Zapytanie ofertowe

Wzór formularza ofertowego

Załączone pliki w formacie PDF


                                                                powrót

'); ?>