Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 18 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  44 dni, imieniny: Aniela, Cieszymysł, Filipina, Galezy, Klaudyna, Odo, Otto, Roman, Tomasz

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

„Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku”

11-12-2014


RRGK i OŚ. 272.2.2014


Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” ( Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że postępowaniu przetargowym na „Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku” komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma - PHU Bartosz Iwański, 26 – 700 Zwoleń, Plac Kochanowskiego 13, oferując cenę brutto:
Zadanie nr 1:
Cena jednostkowa biletu miesięcznego 34,56 zł ( słownie złotych: trzydzieści cztery 56/100)
Zadanie nr 2:
Przewóz dzieci na szkolne imprezy kulturalno-oświatowe i sportowe 2,92 zł/km (słownie złotych; dwa 92/100),
Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia która wyniosła 121 270,40 zł.
Wybrany wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny łącznie 99,26 pkt.
Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 1, pkt. 2 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje, że złożono również oferty następujących wykonawców:

Oferta Nr 2 - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o., ul. Słowackiego 6, 26 – 640 Skaryszew -jedn. cena biletu miesięcznego -45,00 zł , -2,49 zł/km
Ogółem roczna wartość zamówienia 156 140,00 złZałącznik:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


Załączone pliki w formacie PDF                                                              powrót