Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 18 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  44 dni, imieniny: Aniela, Cieszymysł, Filipina, Galezy, Klaudyna, Odo, Otto, Roman, Tomasz

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej przez wieś Wólka Dąbrowska etap I

11-09-2012


RPORiI 271.6.2012


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 292932 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej przez wieś Wólka Dąbrowska etap I.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej przez wieś Wólka Dąbrowska etap I, która obejmuje: - Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogowej w terenie równinnym długość 1150 mb, - Wykopy wykonywane koparkami z odwiezieniem gruntu samochodami na odległość do 1 km . Gunt kat. III (8 mb x 2 m x 2m) x 2 szt., - Przemieszczanie gruntu kat. IV i szlaki spycharkami 74 KW z przeznaczeniem w nasyp (1150 mb x 3,6 m x 0,1 m), - Wykonywane części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z betonu , rur żelbetowych Ø 60 cm, izolacja styków papą i rur lepikiem.( 6 mb x 2 szt.), - Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem. (4 szt. x 1 m3), - Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy (szlaka) tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy do 10 cm. szer. 3,6 m (3,6 m x 1150 mb x 0,10 m), - Mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej gr. 3 cm (75 kg/m2) z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 szer. 3,60 m (3,6 m x 1150 mb ), - Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 szer. 3,50 m (3,5x1150 mb), - Uzupełnianie i wyprofilowanie poboczy gruntowych ponad 10 cm szer. 1,00 m (1,00 m x1150 mb x 0,15 m) x 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót (zał. nr 5), załączony do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.09.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 214641,47 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 181427,54
Oferta z najniższą ceną: 181427,54 / Oferta z najwyższą ceną: 252808,35
Waluta: PLN.

Wójt Gminy Ciepielów
Artur Szewczyk
                                                              powrót