Urzad Gminy w Ciepielowie

Środa, 13 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  49 dni, imieniny: Arkadiusz, Arkady, Brykcjusz, Eugeniusz, Jan, Mikołaj, Stanisław, Walentyn

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
„Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 i Pb 98 w okresie sierpień 2011 rok - lipiec 2014 rok”

11-08-2011


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 205782 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 i Pb 98 w okresie sierpień 2011 rok - lipiec 2014 rok.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest olej napędowy w ilości średnio miesięcznej 2 500 litrów, etylina bezołowiowa Pb 95 około 200 litrów oraz etylina bezołowiowa Pb 98 około 100 litrów miesięcznie do następujących pojazdów: Autosan H9/21.41S, nr rejestracyjny WLI H077 - olej napędowy Jelcz 005, nr rejestracyjny WLI T521 - olej napędowy Jelcz 005, nr rejestracyjny WLI J486 - olej napędowy Star 244, nr rejestracyjny WLIT298 - olej napędowy TATRA 815, nr rejestracyjny WLI R004 - olej napędowy DAF FA 1100, nr rejestracyjny WLI R372 - olej napędowy FS Lublin, nr rejestracyjny WLI A897- olej napędowy Ford transit, nr rejestracyjny WLI 04620 - olej napędowy Ciągnik MTZ-82, nr rejestracyjny WLI X202 - olej napędowy Agregat prądotwórczy SB 290TDAV04 - olej napędowy Star 26P, nr rejestracyjny WLI V927 - etylina Pb 95 Motopompy pożarnicze - etylina Pb 95 Pompy szlamowe - etylina Pb 95 Wykaszarka - etylina Pb 95 Pilarki spalinowe STIHL i HUSQVARNA - etylina Pb 98 Kosiarka spalinowa - etylina Pb 98 Motopompa NIAGARA - etylina Pb 98 Odśnieżarka spalinowa Ariens ST 30DLE - etylina Pb 98 Istotnym dla zamawiającego jest zapewnienie możliwości ciągłego tankowania paliwa przez w/w pojazdy w okresie od 01 sierpnia 2011 roku do 31 lipca 2014 roku. Ilości paliwa wyszczególnione wyżej mogą..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.08.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
LENARD Spółka Jawna (Stacja Paliw - Ciepielów), ul. Norblina 26, 24-100 Puławy, kraj/woj. lubelskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 511056,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 511056,00
Oferta z najniższą ceną: 511056,00 / Oferta z najwyższą ceną: 511056,00
Waluta: PLN.

                                                                powrót

'); ?>