Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 19 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  43 dni, imieniny: Elżbieta, Mironiega, Paweł, Seweryn, Seweryna

OGŁOSZENIE - OTWARTY KONKURS OFERT

11-03-2010ZARZĄDZENIE Nr 18/2010
Wójta Gminy w Ciepielowie
z dnia 11 marca 2010 roku

w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadań pożytku publicznego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) oraz uchwały Nr XXXII/173/2009 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ciepielów z organizacjami pozarządowymi na rok 2010, Po rozstrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2010 rok"Piłka nożna - organizacja zajęć, treningów i rozgrywek sportowych międzyklubowych młodzieży i dorosłych z terenu gminy Ciepielów"
- zarządzam, co następuje:


                                                                § 1.
Udzielam dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2010 rok "Piłka nożna - organizacja zajęć, treningów i rozgrywek sportowych międzyklubowych młodzieży i dorosłych z terenu gminy Ciepielów" w wysokości 42.000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych) dla Organizacji Pozarządowej: Ludowego Klubu Sportowego "VIDEO" Ciepielów, ul. J. Kochanowskiego 4, 27-310 Ciepielów.

                                                                § 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Ciepielów
Artur Szewczyk


załączone pliki:
ZARZĄDZENIE Nr 18/2010 Wójta Gminy w Ciepielowie z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadań pożytku publicznego oraz Protokół z przebiegu konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2010 rok "Piłka nożna - organizacja zajęć, treningów i rozgrywek sportowych międzyklubowych młodzieży i dorosłych z terenu gminy Ciepielów"

Załączone pliki w formacie PDF
Pobierz przeglądarke plików PDF Adobe Acrobat Reader

                                                                powrót

'); ?>