Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 18 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  44 dni, imieniny: Aniela, Cieszymysł, Filipina, Galezy, Klaudyna, Odo, Otto, Roman, Tomasz

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

„Budowa punktu zlewnego oraz wykonanie otuliny filtracyjnej oczyszczalni ścieków w Ciepielowie”

11-02-2013


RPORiI 271.1.2013


Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów zgodnie a art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) informuje, że w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Budowa punktu zlewnego oraz wykonanie otuliny filtracyjnej oczyszczalni ścieków w Ciepielowie” komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARKADA DELA” Emil Dygas, ul. Kalińska 6/6a, 26-600 Radom oferując cenę brutto 337 603,14 zł (słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset trzy złote 14/100).
Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny łącznie 100 pkt.

Zamawiający informuje, że złożono oferty następujących wykonawców:

Oferta Nr 1 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARKADA DELA” Emil Dygas, ul. Kalińska 6/6a, 26-600 Radom – 337 603,14 zł brutto,
Oferta Nr 2 – INSTALART sp. z o.o. ul. Limanowskiego 95 H, 26-600 Radom – 347 562,83 zł brutto,
Oferta Nr 3 – Konsorcjum firm: „DACH – BUD” Zakład Budowlano – Remontowy s.c. Janusz Gregorczyk i Marian Pietrasik, ul. Lubelska 69/71, 26-600 Radom, „BUDOPOL” Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 1/21, 26-600 Radom – 361 848,87 zł brutto,
Oferta Nr 4 – „DROBET” Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy Jarosław Podrygała, ul Christiana Andersa 3/1, 26-617 Radom – 341 830,13 zł brutto.


Załącznik:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


Załączone pliki w formacie PDF


                                                              powrót