Urzad Gminy w Ciepielowie

Czwartek, 21 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  41 dni, imieniny: Albert, Janusz, Konrad, Konrada, Maria, Wiesław

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

„Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w okresie od 01.09.2013 do 31.12.2013”

10-09-2013


RRGKiOŚ. 271.1.2013


Numer ogłoszenia: 366226 - 2013; data zamieszczenia: 10.09.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 337386 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w okresie od 01.09.2013 do 31.12.2013.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 1 1.1.dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie z miejscowości: Antoniów, Anusin, Bąkowa, Bielany, Borowiec, Ciepielów(ul. Podłącze), Czerwona, Ciepielów Kolonia, Stary Ciepielów, Chotyze, Dąbrowa, Drezno, Gardzienice Kolonia, Stare Gardzienice, Kałków, Kawęczyn, Kochanów-Sajdy, Kunegundów, Łaziska, Marianki, Pasieki, Pcin, Podgórze, Podolany, Ranachów B, Rekówka, Świesielice, Wielgie, Wólka Dąbrowska. 1.2. dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie z miejscowości: Anusin, Borowiec, Ciepielów(ul. Podłącze), Ciepielów Kolonia, Stary Ciepielów, Chotyze, Dąbrowa, Drezno, Gardzienice Kolonia, Stare Gardzienice, Kałków, Kawęczyn, Marianki, Pcin, Ranachów B, Rekówka, Świesielice, Wielgie, Wólka Dąbrowska. 1.3. dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Bąkowej z miejscowości: Antoniów, Bielany, Czerwona, Podolany, Podgórze, Kunegundów, Pasieki, Łaziska, Marianki(Kosów), Kochanów. 1.4. opieka nad przewożonymi uczniami, zagwarantowanie im bezpieczeństwa podczas wsiadania, przewozu i wysiadania w tym ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. W ramach opieki wykonujący dowozy zobowiązuje się do zatrudnienia czterech opiekunek na 0,5 etatu spośród mieszkańców gminy Ciepielów wskazanych przez Wójta Gminy (po jednej osobie na każdy autobus wykonujący dowozy i odwozy uczniów). 1.5. uczniowie oczekujący na przystankach wsiadają do autobusu nie wcześniej niż o godz. 6.50 i dowożeni są do szkół nie później niż na godz. 7.55. Zadanie nr 2. 1.przewóz uczniów na imprezy kulturalno-oświatowe i sportowe na terenie gminy i województwa mazowieckiego, około 1 000 km..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
PRZEWOZY AUTOKAROWE, Andrzej Siebuła, ul. Świerkowa 5, 27-300 Lipsko, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 75000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 77905,20
Oferta z najniższą ceną: 77905,20 / Oferta z najwyższą ceną: 128592,20
Waluta: PLN.

Wójt Gminy Ciepielów
Artur Szewczyk                                                              powrót