Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 19 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  43 dni, imieniny: Elżbieta, Mironiega, Paweł, Seweryn, Seweryna

Zapytanie ofertowe

10-04-2012


RRGK i OŚ. 6720.2.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14000 euro


I. Zamawiający:
Gmina Ciepielów ul. Czachowskiego 27 – 310 Ciepielów
zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi polegającej na opracowaniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów.

II. Przedmiot zamówienia

l) Opracowanie zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów, oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów dla terenów położonych w miejscowościach Ciepielów – Podłącze i Dąbrowa z przeznaczeniem terenów pod budowę Farmy Wiatrowej pod nazwą „Ciepielów”.

2) Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciepielów należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587): opracowanie dokumentów, o których mowa w art. 14, art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; zakres ustaleń miejscowego planu zgodnie z art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3) Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciepielów zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. z późno zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118 poz, 1233 z 2004 r.): opracowanie dokumentów, o których mowa wart. 9, art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; zakres ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy zgodnie z art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

4) Uczestnictwo w czynnościach proceduralnych: udzielanie informacji zainteresowanym w trakcie wyłożenia projektu, uczestniczenie w posiedzeniu Gminnej Komisji Rady Gminy, uczestniczenie w publicznych dyskusjach, ewentualnie udział sesjach Rady Gminy Ciepielów.

5) współpraca w procedurze przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 46 i art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późno zm.).

6) sprawdzenie i ewentualne sporządzenie aktualizacji opracowania ekofizjograficznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych.

7) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania oprócz w/w dokumentów innych dokumentów, których potrzeba wyłoni się w trakcie opracowywania przedmiotu zamówienia.

8) przygotowanie dokumentacji prac planistycznych do ich oceny pod względem zgodności z przepisami prawnymi przez Wojewodę.

9) wykonanie czynności niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia. zmiany studium i planu do zgodności z przepisami prawnymi, w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały zmiany studium i planu.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

-zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów:
a) l egz. jednolitego rysunku i tekstu zmiany studium,
b) 3 egz. częściowej zmiany studium,
c) l egz, wersji elektronicznej
d) 2 egz. dokumentacji formalno-prawnej

-zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów:

a) 4 egz. zmiany planu z tekstem i rysunkami, w tym 1 egz. w kolorze
b) 1 egz. wersji elektronicznej
c) 2 egz. dokumentacji formalno-prawnej

III. Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. z moż1iwością przedłużenia., gdy wystąpią nieprzewidziane komplikacje w procesie opiniowania, uzgadniania i uchwalania zmiany studium i planu.

IV. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Oferta powinna zawierać: nazwę i adres wykonawcy, cenę netto, brutto, podatek VAT, warunki i termin płatności, termin wykonania zamówienia. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia określonego w pkt II, w tym także koszty ogłoszeń prasowych, korespondencji oprócz zakupu map.
Zamawiający informuje, iż posiada do wykorzystania kopie map zasadniczych w skali 1: 1 000 lub w innych skalach w zależności od potrzeb.

V. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27 – 310 Ciepielów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia 2012 r. za pośrednictwem poczty lub osobiście, z opisem "Oferta na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów".

Osobą uprawnioną do udzielenia dodatkowych informacji jest:
Andrzej Hyc, tel. (048) 3788047 w. 36

Zapytanie ofertowe

Wzór formularza ofertowego

Mapa

Załączone pliki w formacie PDF


                                                                powrót

'); ?>