Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 22 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  40 dni, imieniny: Cecylia, Marek, Maur, Wszemiła

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

06-12-2010
Wójt Gminy Ciepielów - Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza
nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności
i Mieszkań 2011, który odbędzie się w dniach od 08 kwietnia 2011 do 30 czerwca 2011 r


I. WYMAGANIA
1. osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw publicznych i niekarana za przestępstwa popełnione umyślnie ( w tym przestępstwo skarbowe),
2. co najmniej wykształcenie średnie
3. zamieszkiwanie, praca lub pobieranie nauki na terenie Gminy Ciepielów,
4. pełna sprawność fizyczna,
5. umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się z respondentami, asertywność, umiejętność zachowania spokoju i cierpliwości),
6. obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność dobrej organizacji własnej pracy,
7. dyspozycyjność (praca na 3 miesiące),
8. znajomość obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,
9. znajomość terenu gminy.

II. HARMONOGRAM ZADAŃ– dyspozycyjność rachmistrzów:
1. w terminie od 5 stycznia do 25 lutego 2011 r.przeprowadzenie szkolenia rachmistrzów,
- czas trwania szkolenia: 3 dni zakończony egzaminem.
2. 01-17 marca 2011 r.– obchód przedspisowy,
3. 06-07 kwietnia 2011 r.- szkolenie uzupełniające oraz odprawa przedspisowa dla rachmistrzów,
4. 08 kwietnia – 30 czerwca 2011 r. – spis powszechny.

W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem typu hand-held wyposażonym w aplikację mobilną (formularz elektroniczny oraz mapy cyfrowe).

Ważna informacja!
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Wójta Gminy jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie będzie mógł przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

III.TERMIN SKŁADANIA OFERT: 6- 20 grudnia 2010r.

IV.WYMAGANE DOKUMENTY:
1. pisemne zgłoszenie kandydatury z podpisem zawierające następujące dane:
-imię i nazwisko,
-adres zamieszkania,
- PESEL,
-nr telefonu kontaktowego, adres e-mail,
-data urodzenia,
-miejsce zatrudnienia-nazwa i ades zakładu pracy (w przypadku uczniów/studentów miejsce pobierania nauki),
-w przypadku pobierania renty lub emerytury- numer emerytury lub renty,
- w przypadku braku pracy-określenie bezrobotny
2. dokument poświadczający wykształcenie,
3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe),
5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych.

Uwaga!
Bezrobotny, na czas zawarcia umowy o pracę zleconą przy Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 r. traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego a bezrobotny zerejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotniego.

V. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, Sekretariat (pok. Nr 1)
Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem poczty( liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wójt Gminy Ciepielów
/-/ Artur Szewczyk


Oświadczenia do pobrania

                                                                powrót

'); ?>