Urzad Gminy w Ciepielowie

Środa, 13 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  49 dni, imieniny: Arkadiusz, Arkady, Brykcjusz, Eugeniusz, Jan, Mikołaj, Stanisław, Walentyn

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

„Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepielów”

09-05-2014


RPORiI 271.24.2014


Numer ogłoszenia: 157168 - 2014; data zamieszczenia: 09.05.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 104224 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepielów.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę 158 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepielów w miejscowościach: Bąkowa, Borowiec, Ciepielów ul. Podłącze, Ciepielów Kolonia, Chotyze, Czerwona, Czarnolas, Drezno, Dąbrowa, Gardzienice Kolonia, Kałków, Kawęczyn, Czarnolas, Łaziska, Marianki, Pasieki, Pcin, Podgórze, Ranachów B, Rekówka, Stary Ciepielów, Stare Gardzienice, Świesielice, Wielgie, Wólka Dąbrowska. Zamówienie obejmuje dostawę i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków (roboty sanitarne przy budowie biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z odtworzeniem do stanu pierwotnego, pełną obsługą geodezyjną, wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza. Szczegółowy zakres wszystkich robót zawierają przedmiary robót (zał. nr 5a-x) załączone do niniejszej specyfikacji. Projekt techniczny znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Ciepielów, pok. nr 19 w godz. 8.00-15.00 oraz załączony do niniejszej specyfikacji w wersji elektronicznej (zał. nr 6). Wszelkie znaki towarowe materiałów wyszczególnionych w dokumentacji technicznej i przedmiarach robót należy traktować jako przykładowe, Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych pod względem zastosowania i jakościowym..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.21-9, 45.11.12.00-0, 45.23.24.23-3, 45.25.56.00-5, 45.23.13.00-8, 45.31.00.00-3, 45.23.24.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie dotyczy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Jacek Wojtaś SOLARPROFI Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe, Lendo Ruskie 42, 08-504 Ułęż, kraj/woj. lubelskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1857807,99 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 1011161,53
• Oferta z najniższą ceną: 1011161,53 / Oferta z najwyższą ceną: 2186425,93
• Waluta: PLN.Wójt Gminy Ciepielów
Artur Szewczyk                                                              powrót