Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 22 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  40 dni, imieniny: Cecylia, Marek, Maur, Wszemiła

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

09-04-2009R.R.I.I.702/3/2009

Budowa odcinka wodociągu łączącego studnię z Lecznicy Weterynaryjnej ze stacją uzdatniania wody w Ciepielowie

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 28648 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa odcinka wodociągu łączącego studnię z Lecznicy Weterynaryjnej ze stacją uzdatniania wody w Ciepielowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci wodociągowej wraz z instalacją elektryczną łącznika studni z Lecznicy Weterynaryjnej ze stacją uzdatniania wody w Ciepielowie wg zakresu określonego w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót załączonych do niniejszej specyfikacji. Zakres rzeczowy objęty zamówieniem obejmuje wykonanie: 1. Branża instalacyjna: - uzbrojenie studni awaryjnej zlokalizowanej na dz. inwestora w pompę głębinową z rurociągami i ich uzbrojeniem. - wykonanie sieci wodociągowej od studni awaryjnej do istniejącej stacji uzdatniania wody z włączeniem do instalacji technologicznej w budynku stacji. Projektowana sieć wodociągowa zlokalizowana będzie w pasie ulicy Malczewskiego, Źródlanej i Słonecznej. Ulica Malczewskiego jest nieutwardzona, posiada jezdnię nieutwardzoną. Ulica Źródlana jest wyłożona płytami drogowymi żelbetowymi. Ulica Słoneczna posiada jezdnię asfaltową, pobocza nieutwardzone. W ulicy Malczewskiego wodociąg usytuowany będzie pod jezdnią żużlową, w ul. Słonecznej w terenie nieutwardzonym poza pasem jezdni. W ulicy Źródlanej wodociąg usytuowany będzie w większości pod istniejącymi płytami drogowymi. Wymagać to będzie zdemontowania tych płyt, ułożenia wodociągu i ponownego montażu płyt drogowych. Branża elektryczna: 2. Zakres robót obejmuje: a) wytyczenie trasy kabla przez uprawnionego geodetę, b) wykopy pod kabel zasilający n.n., c) układanie rur ochronnych dla kabli w ziemi (odkrywka), d) nasypanie warstwy piasku pod kable, e) układanie kabla elektroenergetycznego w ziemi i w rurach ochronnych wraz z zarabianiem kabla i podłączeniem (typ kabla i przekrój podano w dokumentacji projektowej), f) wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych, g) nasypanie warstwy piasku nad kablami, zasypanie wykopów z zagęszczaniem gruntu, ułożenie folii kablowej, h) naprawa nawierzchni i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, i)pomiary rezystancji uziemienia, pomiary i badania linii kablowych. Szczegółowy zakres wszystkich robót zawiera przedmiar robót.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.20.00-2.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 151346.50 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.04.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Usługowy Zakład Hydrauliczny, Marian Wieczorek, ul. Warszawska 215, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 151346.50
Oferta z najniższą ceną: 151346.50 oferta z najwyższą ceną: 203450.53
Waluta: PLN.

Wójt Gminy Ciepielów
Artur Szewczyk                                            powrót

'); ?>