Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 22 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  40 dni, imieniny: Cecylia, Marek, Maur, Wszemiła

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

09-04-2009R.R.I.I.702/1/2009

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Rekówka

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 28470 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Rekówka.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Rekówka wg zakresu określonego w dokumentacji technicznej. Wydane decyzje administracyjne stwierdzają, że realizacja zadania nie narusza praw własności. Zakres rzeczowy objęty zamówieniem obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o następujących średnicach rur: - fi 110 mm - L = 2 738 m Wykonanie przyłączy wodociągowych o średnicach: - fi 40 mm - L = 745 m Zostanie wykonanych około 28 przyłączy do poszczególnych posesji. Na powstałej sieci wykonanych zostanie 9 hydrantów nadziemnych o średnicy nominalnej 80 mm z przeznaczeniem dla celów przeciwpożarowych. Szczegółowy zakres wszystkich robót zawiera przedmiar robót załączony do SIWZ.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 114031.72 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.04.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
PROMAR ZAKŁAD USŁUGOWY, Krzysztof Prokopczyk, ul. Skaryszewska 6, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 114031.72
Oferta z najniższą ceną: 114031.72 oferta z najwyższą ceną: 169874.60
Waluta: PLN.

Wójt Gminy Ciepielów
Artur Szewczyk                                            powrót

'); ?>