Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 22 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  40 dni, imieniny: Cecylia, Marek, Maur, Wszemiła

OGŁOSZENIE

09-03-2009


RRII. 72241I/1/5/2009

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z dnia 9 grudnia 2004 roku z późn. zm., oraz uchwały Nr XIX/112/2008 Rady Gminy Ciepielów z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości ,Wójt Gminy Ciepielów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży:

Wielgie

- działka o nr geodezyjnym 12/4,
- objęta księgą wieczystą nr 44 504 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lipsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych,
- powierzchnia działki - 1,4602 ha,
- karta mapy 2 Wielgie,
- dostęp do działki z drogi gminnej G/L,
- wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów działka położona jest na terenach - w części pod zespół boisk sportowych w obrębie wyrobiska poeksploatacyjnego, w części pod uprawy rolne
- wartość rynkowa nieruchomości - 13 983,00 zł,


Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zgodnie z przepisami art. 35 ust. 2 pkt. 12 ustawy, mogą składać stosowne wnioski w Referacie Rolnictwa , Infrastruktury i Inwestycji Urzędu Gminy w Ciepielowie w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia ogłoszenia.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Ciepielów, pok. Nr 4.


Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Ciepielowie w okresie od 9 marca 2009 roku do 20 kwietnia 2009 roku.


Ciepielów, dnia 9.03. 2009 r.                                            powrót

'); ?>