Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 12 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  50 dni, imieniny: Czcibor, Cibor, Marcin, Renata, Renat, Witold, Witolda

OGŁOSZENIE

09-03-2009


RRII. 72241I/2/2/2009

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z dnia 9 grudnia 2004 roku z późn. zm., oraz uchwały Nr XIX/110/2008 Rady Gminy Ciepielów z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości ,Wójt Gminy Ciepielów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży:

Bąkowa

- działka o nr geodezyjnym 306/1,
- objęta księgą wieczystą nr 26 826 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lipsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych,
- powierzchnia działki - 0,1327 ha,
- karta mapy 2 Bąkowa,
- działka położona przy drodze powiatowej Ciepielów-Wielgie-Bąkowa-Antoniów-Iłża,
- dostęp do działki wprost z drogi powiatowej,
- wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów działka położona jest na terenach - istniejący obiekt szkoły podstawowej.
- wartość rynkowa nieruchomości - 12 036,00 zł,


Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zgodnie z przepisami art. 35 ust. 2 pkt. 12 ustawy, mogą składać stosowne wnioski w Referacie Rolnictwa , Infrastruktury i Inwestycji Urzędu Gminy w Ciepielowie w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia ogłoszenia.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Ciepielów, pok. Nr 4.


Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Ciepielowie w okresie od 9 marca 2009 roku do 20 kwietnia 2009 roku.


Ciepielów, dnia 9.03. 2009 r.


                                            powrót

'); ?>