Urzad Gminy w Ciepielowie

Środa, 13 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  49 dni, imieniny: Arkadiusz, Arkady, Brykcjusz, Eugeniusz, Jan, Mikołaj, Stanisław, Walentyn

Zapytanie ofertowe

RRGK i OŚ. 7021 I.6.2011


09-01-2012I. ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy w Ciepielowie
ul. Czachowskiego 1, 27 – 310 Ciepielów
NIP: 811 – 11 – 83 - 781

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Ciepielów na okres 15 lat., zgodnie art. 18, 19, 20 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne – tekst jednolity Dz. U. Nr 234 poz.1392 z 2011 r.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15.03.2012 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana przez oferenta.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: rolnictwo@ciepielow.pl, faksem na nr: /048/ 3788080, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres; Urząd Gminy w Ciepielowie, 27 – 310 Ciepielów, ul. Czachowskiego 1 do dnia 20.01. 2012 r. do godz. 15 – tej.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 23.01. 2012 r. o godz. 11 – tej w UG w Ciepielowie. pok. Nr 26, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Urzędu Gminy w Ciepielowie ( tablica ogłoszeń ), oraz na stronie internetowej pod adresem www.ciepielow.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.ciepielow.pl

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.ciepielow.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela P. Andrzej Hyc, pod numerem telefonu /48/ 3788047 w. 36 oraz adresem e-mail: rolnictwo@ciepielow.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego.

Zapytanie ofertowe

Wzór formularza ofertowego

Załączone pliki w formacie PDF


                                                                powrót

'); ?>