Urzad Gminy w Ciepielowie

Czwartek, 14 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  48 dni, imieniny: Agata, Aga, Damian, Elżbieta, Emil, Józef, Laurenty, Lewin, Serafin

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
„Zakup średniego używanego samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP w Bielanach”

08-11-2011


RRGKiOŚ.272.2.2011


Zakup średniego używanego samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP w Bielanach
Numer ogłoszenia: 369058 - 2011; data zamieszczenia: 08.11.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 287568 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup średniego używanego samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP w Bielanach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Zakup średniego używanego samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP w Bielanach o następujących parametrach: - rok produkcji co najmniej 1996 lub nowszy (data pierwszej rejestracji po 01.01.1996 roku) - silnik diesla, - zbiornik wody min. 2000 l, - napęd na dwa koła /2x2/, - kabina min. 6 osób, - autopompa z wysokim ciśnieniem, - manualna skrzynia biegów - wspomaganie układu kierowniczego, - przebieg nie większy niż 50 000 km, - alarmowa sygnalizacja świetlno - dźwiękową, - odpowiednie dokumenty umożliwiające rejestrację na terenie kraju, - aktualny przegląd techniczny, - kolor - błotniki przednie, tylne i zderzaki - biały, kabina i zabudowa - czerwony.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· ALMAR Marlena Korneluk, ul. Jesienna 8, 72-003 Wołczkowo, kraj/woj. zachodniopomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 111100,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 111100,00
· Oferta z najniższą ceną: 111100,00 / Oferta z najwyższą ceną: 138500,00
· Waluta: PLN.

                                                                powrót

'); ?>