Urzad Gminy w Ciepielowie

Czwartek, 14 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  48 dni, imieniny: Agata, Aga, Damian, Elżbieta, Emil, Józef, Laurenty, Lewin, Serafin

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

„Odnowa otoczenia kościoła parafialnego w Czerwonej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych”

08-08-2013


RPORiI 271.12.2013


Numer ogłoszenia: 320596 - 2013; data zamieszczenia: 08.08.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 271422 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odnowa otoczenia kościoła parafialnego w Czerwonej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odnowa otoczenia kościoła parafialnego w Czerwonej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych, wg zakresu określonego w dokumentacji technicznej. Zakres rzeczowy objęty zamówieniem obejmuje: Odnowa otoczenia kościoła parafialnego w Czerwonej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych (roboty inżynieryjne w miejscowości Czerwona) - Budowa chodników, - Budowa miejsc postojowych obsługi wiernych, - Budowa zjazdów, - Elementy dróg i ulic, - Przepusty pod zjazdami, - Budowa oświetlenia, - Oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, Roboty wykończeniowe, Odnowa otoczenia kościoła parafialnego w Czerwonej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych (roboty inżynieryjne w miejscowości Antoniów) - Budowa chodników, - Budowa zatoki autobusowej, - Budowa ciągu pieszego, - Budowa zjazdów, - Budowa oświetlenia, - Elementy dróg i ulic, - Przepusty pod zjazdami, - Mała architektura, - Roboty wykończeniowe. Szczegółowy zakres wszystkich robót zawiera przedmiar robót (zał. nr 5a-b) załączony do niniejszej specyfikacji. Projekt techniczny znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Ciepielów, pok. nr 19 w godz. 8.00-15.00 oraz załączony do niniejszej specyfikacji w wersji elektronicznej (zał. nr 6). Wszelkie znaki towarowe materiałów wyszczególnionych w dokumentacji technicznej i przedmiarach robót należy traktować jako przykładowe, Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych pod względem zastosowania i jakościowym..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.22.33.10-9, 45.22.23.00-9, 45.23.22.10-7, 45.11.27.10-5, 45.22.30.00-9, 45.23.32.22-1, 45.23.32.80-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie dotyczy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Spółdzielnia Rzemieślnicza BUDOWLANA, ul. Kilińskiego 15/17, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 669263,03 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 464861,83
• Oferta z najniższą ceną: 464861,83 / Oferta z najwyższą ceną: 464861,83
• Waluta: PLN.

Wójt Gminy Ciepielów
Artur Szewczyk                                                              powrót