Urzad Gminy w Ciepielowie

Środa, 13 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  49 dni, imieniny: Arkadiusz, Arkady, Brykcjusz, Eugeniusz, Jan, Mikołaj, Stanisław, Walentyn

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ciepielowie”

08-05-2013


RPORiI 271.10.2013


Numer ogłoszenia: 180944 - 2013; data zamieszczenia: 08.05.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 122674 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ciepielowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ciepielowie, składająca się z następujących rodzajów prac: a. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy: roboty rozbiórkowe, roboty elewacyjne, instalowanie drzwi i okien, roboty malarskie, naprawa i konserwacja dachów, roboty budowlane w zakresie układania chodników, roboty z zakresie instalacji elektrycznych, roboty przy wznoszeniu rusztowań. b. Przebudowa (modernizacja) systemu grzewczego w budynku Urzędu Gminy w Ciepielowie: modernizacja centralnego ogrzewania polegająca na przebudowie z kotłowni węglowej na kotłownię olejową, wymiana grzejników, roboty towarzyszące; wg zakresu określonego w dokumentacji technicznej. Szczegółowy zakres wszystkich robót zawiera przedmiar robót (zał. nr 6a-c), załączony do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.44.30.00-4, 45.42.11.00-5, 45.44.21.00-8, 45.26.19.00-3, 45.23.32.22-1, 45.31.12.00-2, 45.26.21.00-2, 45.33.10.00-6, 45.33.20.00-3, 45.33.11.10-0, 45.33.12.10-1, 45.33.22.00-5, 45.33.24.00-7, 45.45.00.00-6, 45.11.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4, 45.43.10.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Zakład Usługowy Remontowo - Budowlany Andrzej Skrok, ul. PCK 7/22, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 569384,61 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 333953,13
• Oferta z najniższą ceną: 333953,13 / Oferta z najwyższą ceną: 544287,95
• Waluta: PLN.

                                                              powrót