Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 22 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  40 dni, imieniny: Cecylia, Marek, Maur, Wszemiła

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

08-04-2010RRGKiOŚ. 72241/3-2/2010

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z dnia 9 grudnia 2004 roku z późn. zm., oraz uchwały Nr XXXIII/177/2010 Rady Gminy Ciepielów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości ,Wójt Gminy Ciepielów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży:

Rekówka

- działka o nr geodezyjnym 190
- objęta księgą wieczystą nr 32 404 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lipsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych,
- powierzchnia działki - 1,03 ha,
- karta mapy 2 Rekówka,
- dostęp do działki - z drogi gminnej G/L
- wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów działka położona jest na terenach przeznaczonych pod użytki zielone bez prawa zabudowy, symbol planu - 26.4 OD.
- wartość rynkowa nieruchomości - 25 428,00 zł,

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zgodnie z przepisami art. 35 ust. 2 pkt. 12 ustawy, mogą składać stosowne wnioski w Referacie Rolnictwa , Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Ciepielowie w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia ogłoszenia.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Ciepielów, pok. Nr 4.


Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Ciepielowie w okresie od 8 do 29 kwietnia 2010 roku.


Ciepielów, dnia 8.04.2010 r.


                                                                powrót

'); ?>