Urzad Gminy w Ciepielowie

Czwartek, 14 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  48 dni, imieniny: Agata, Aga, Damian, Elżbieta, Emil, Józef, Laurenty, Lewin, Serafin

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów”

08-01-2015
Numer ogłoszenia: 3388 - 2015; data zamieszczenia: 08.01.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 387604 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Ciepielów oraz od placówek oświatowych z terenu gminy Ciepielów w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w punkcie nr 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Usługi Ekologiczne EKO-JAS Krzysztof Janas, Garno ul. Kasztanowa 21, 26-625 Wolanów, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 239880,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 196333,32
• Oferta z najniższą ceną: 196333,32 / Oferta z najwyższą ceną: 431844,00
• Waluta: PLN.
Wójt Gminy Ciepielów
Artur Szewczyk                                                              powrót