Urzad Gminy w Ciepielowie

Niedziela, 17 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  45 dni, imieniny: Dionizy, Floryn, Grzegorz, Hugo, Hugon, Salomea, Salome, Sulibor, Zbysław

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

„Zakup produktów żywnościowych w roku 2015 na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkoweje”

08-01-2015
Numer ogłoszenia: 3344 - 2015; data zamieszczenia: 08.01.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 392532 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup produktów żywnościowych w roku 2015 na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa produktów żywnościowych w roku 2015 na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej wraz dostawą do wyżej wymienionej placówki oświatowej na podstawie złożonych zamówień. Szczegółowy zakres zamówienia określa zapotrzebowanie na produkty żywnościowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowej na 2015 rok, które stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Wszelkie znaki towarowe produktów wyszczególnionych w zapotrzebowaniu na produkty żywnościowe należy traktować jako przykładowe, Zamawiający dopuszcza stosowanie produktów równoważnych pod względem zastosowania i jakościowym. Ilości podane w załączniku nr 5 do SIWZ są szacunkowe i mogą ulec zmianie. Dotyczy to zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianego towaru do 15%. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Spółdzielnią Rolniczo-Handlową w Wielgiem, Wielgie 73, 27-310 Wielgie, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15795,30 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 27963,65
• Oferta z najniższą ceną: 27963,65 / Oferta z najwyższą ceną: 27963,65
• Waluta: PLN.
Wójt Gminy Ciepielów
Artur Szewczyk                                                              powrót