Urzad Gminy w Ciepielowie

Środa, 13 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  49 dni, imieniny: Arkadiusz, Arkady, Brykcjusz, Eugeniusz, Jan, Mikołaj, Stanisław, Walentyn

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

„Zakup produktów żywnościowych w roku 2015 na potrzeby Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie” ”

08-01-2015
Numer ogłoszenia: 3472 - 2015; data zamieszczenia: 08.01.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 409866 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup produktów żywnościowych w roku 2015 na potrzeby Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa produktów żywnościowych w roku 2015 na potrzeby Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie (Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie oraz Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie) wraz dostawą do wyżej wymienionych placówek oświatowych na podstawie złożonych zamówień. Szczegółowy zakres zamówienia określa zapotrzebowanie na produkty żywnościowe dla Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie oraz Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie, które stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Wszelkie znaki towarowe produktów wyszczególnionych w zapotrzebowaniu na produkty żywnościowe należy traktować jako przykładowe, Zamawiający dopuszcza stosowanie produktów równoważnych pod względem zastosowania i jakościowym. Ilości podane w załączniku nr 5 do SIWZ są szacunkowe i mogą ulec zmianie. Dotyczy to zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianego towaru do 15%. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• P.H.P.U. Jamka Zygmunt Jamka, ul. Balladyny 2/8, 20-601 Lublin, kraj/woj. lubelskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 95006,56 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 118643,71
• Oferta z najniższą ceną: 118643,71 / Oferta z najwyższą ceną: 126791,32
• Waluta: PLN.
Wójt Gminy Ciepielów
Artur Szewczyk                                                              powrót