Urzad Gminy w Ciepielowie

Środa, 13 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  49 dni, imieniny: Arkadiusz, Arkady, Brykcjusz, Eugeniusz, Jan, Mikołaj, Stanisław, Walentyn

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa oleju opałowego do Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie, ul. Plac Zwycięstwa 37-kotłowni Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie i kotłowni PS w Wielgiem, kotłowni Urzędu Gminy w Ciepielowie ul. Czachowskiego 1 ”

07-12-2015


RRGK i OŚ.271.1-O.2015


ZAPYTANIE OFERTOWE
dla którego nie stosuje się procedur zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych

Urząd Gminy w Ciepielowie, ul Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów zaprasza do złożenia oferty na:
Dostawę oleju opałowego do Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie, ul. Plac Zwycięstwa 37-kotłowni Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie i kotłowni PS w Wielgiem, kotłowni Urzędu Gminy w Ciepielowie ul. Czachowskiego 1 .
(nazwa zamówienia)

Termin realizacji zamówienia: 1.01.2016 r. – 31.12. 2016 r.

Przedmiot zamówienia:
Dostawa oleju opałowego do Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie, ul. Plac Zwycięstwa 37-kotłowni Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie i kotłowni PS w Wielgiem, kotłowni Urzędu Gminy w Ciepielowie ul. Czachowskiego 1w ilości 35 000 l

1.Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Ciepielowie, ul Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, pok. nr 1, przesłać na adres email: rolnictwo@ciepielow.pl lub faksem na nr (48) 37 88 080 w terminie do dnia15 grudnia 2015 r. do godz.15-tej.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 16.12. 2015 r. o godz. 11 – tej w UG w Ciepielowie. pok. nr 26, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Urzędu Gminy w Ciepielowie ( tablica ogłoszeń ), oraz na stronie internetowej pod adresem www.ciepielow.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.ciepielow.pl


Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli: Andrzej Hyc
Tel/fax: (48) 37 88 080, email: rolnictwo@ciepielow.pl

Wójt Gminy Ciepielów
Artur Szewczyk


OGŁOSZENIE i formularz ofertowyZałączone pliki w formacie PDF                                                                powrót