Urzad Gminy w Ciepielowie

Środa, 13 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  49 dni, imieniny: Arkadiusz, Arkady, Brykcjusz, Eugeniusz, Jan, Mikołaj, Stanisław, Walentyn

OGŁOSZENIE

07-11-2011
RRGKiOŚ. 6840 /2-1/2011

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 roku, poz. 651 z późn. zm., oraz uchwał: X/70/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31.08.2011 roku, nr X/71/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31.08.2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie gminy ,Wójt Gminy Ciepielów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży:

Podolany
działka o nr geodezyjnym 112
objęta księgą wieczystą nr 27 728 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lipsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych,
powierzchnia działki – 0,08ha,
karta mapy 1 Podolany,
- dostęp do działki – z drogi gminnej
wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów działka położona jest na terenach przeznaczonych pod zabudowę zagrodową,
symbol planu - 24.1 MR .
wartość rynkowa nieruchomości – 4 064, 00 zł, + VAT 23% = 4998,72 zł

Ciepielów
działka o nr geodezyjnym 682
objęta księgą wieczystą nr 13 541 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lipsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych,
powierzchnia działki – 0,04ha,
karta mapy 2 Ciepielów,
- dostęp do działki – z drogi osiedlowej
wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów działka położona jest na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo - usługową,
symbol planu - 1.1 MU .
wartość rynkowa nieruchomości – 2 984, 00 zł, + VAT 23% = 3670,32 zl

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zgodnie z przepisami art. 35 ust. 2 pkt. 12 ustawy, mogą składać stosowne wnioski w Referacie Rolnictwa , Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Ciepielowie w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia ogłoszenia.
Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Ciepielów, pok. Nr 4.
Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Ciepielowie w okresie od 7 listopada do 28 listopada 2011 roku

Ciepielów, dnia 07. 11. 2011 r.


                                                                powrót

'); ?>