Urzad Gminy w Ciepielowie

Niedziela, 17 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  45 dni, imieniny: Dionizy, Floryn, Grzegorz, Hugo, Hugon, Salomea, Salome, Sulibor, Zbysław

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów”

07-06-2013


RPORiI 271/11/2013

Numer ogłoszenia: 103887 - 2013; data zamieszczenia: 07.06.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów , ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciepielow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Ciepielów w okresie od 01 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 1. Obsługa zbiórki odpadów komunalnych obejmuje teren 29 sołectw: -Ciepielów - 809 mieszkańców, -Antoniów - 77, -Czerwona - 129, -Bielany - 91, -Pasieki - 65, -Podgórze - 101, -Bąkowa - 381, -Kunegundów - Czarnolas - 146, -Podolany - 33 , -Stare Gardzienice - 127 -Anusin - 167, -Dąbrowa - 220, -Drezno - 102, -Ciepielów Kolonia - 199, -Stary Ciepielów - 264, -Kawęczyn - 82, -Rekówka - 151, -Chotyze - 182 , -Wólka Dąbrowska - 92, - Kałków - 261 , -Gardzienice Kolonia - 135, -Świesielice - 325, -Kochanów - Sajdy - 66, -Marianki - 206, -Borowiec - 53, -Wielgie - 634, -Pcin - 281, -Ranachów B - 143, -Łaziska - 451, Ogółem 5973 mieszkańców. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór wszystkich odpadów komunalnych gromadzonych zarówno w sposób selektywny jak i zmieszanych, bezpośrednio z nieruchomości położonych na terenie gminy Ciepielów oraz ich zagospodarowanie w instalacjach wskazanych w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. Nr 211/12 w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 - 2017 z uwzględnieniem lat 2018 - 2023 z załącznikami oraz uchwale Nr 212/12 w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 - 2017 z uwzględnieniem lat 2018 - 2023. W przypadku gdy Sejmik Województwa Mazowieckiego rozszerzy i zatwierdzi nową listę instalacji regionalnych do obsługi Regionu Radomskiego lub wejdą w życie przepisy prawne regulujące inny sposób przekazania odpadów do instalacji regionalnych, odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych będą mogły być przekazane do nowych Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji w tym zielone oraz pozostałości z sortowania, przeznaczone do składowania, należy przekazać do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z w/w przepisami. 2. Obowiązkiem wykonawcy będzie obsługa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w okresie miesięcznym odpadów bytowych i wyselekcjonowanych (szkło, plastik, makulatura, metal); - Jeden raz w miesiącu bezpośrednio z gospodarstw na terenie Gminy Ciepielów i wyselekcjonowane odpady w czterech kolorach worków: a) szkło białe i kolorowe -worek zielony, b) plastik - worek żółty, c) makulatura - worek niebieski, d) złom - worek biały, - Dwa razy w miesiącu w odstępach dwutygodniowych: a) odpady bytowe - worek czarny x 2 sztuki. 3. Raz w półroczu odbiór odpadów niebezpiecznych (akumulatory, świetlówki, baterie), -z terenu określonego w pkt.1, -od jednostek podległych Urzędowi Gminy tj.: Publiczne Gimnazjum w Ciepielowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepielowie Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgiem, Przedszkole Samorządowe w Ciepielowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie wraz z filiami w Wielgiem, Antoniowie, Budynek po szkole podstawowej w Pcinie i Łaziskach, Ośrodek Zdrowia w Ciepielowie x2, Ośrodek Zdrowia w Bąkowej, Ochotnicza Straż Pożarna w Ciepielowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Łaziskach, Ochotnicza Straż Pożarna w Bąkowej, Ochotnicza Straż Pożarna w Antoniowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Bielanach, 4. Raz w półroczu odbiór odpadów komunalnych wielkogabarytowych w miesiącu kwietniu i październiku. 5. Raz w półroczu odbiór wszelkich odpadów w ramach tzw. Sprzątania Świata. 6. Wykonawca nieodpłatnie ( na własny koszt) zaopatrzy nieruchomości w worki z nadrukami do selektywnej zbiórki odpadów: a) szkło białe i kolorowe - worek zielony, b) plastik - worek żółty, c) makulatura - worek niebieski, d) złom - worek biały, e) odpady bytowe - worek czarny x 2, oraz umożliwi odpłatne zaopatrzenie każdego domostwa w zbiornik metalowy lub plastikowy z przeznaczeniem na odpady bytowe ( wewnątrz worek czarny). Obowiązkiem Wykonawcy będzie obsługa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (odpadów bytowych i wyselekcjonowanych szkło, plastik, makulatura,) także poprzez odbiór odpadów z opróżnianych pojemników typu 1100l oraz pojemników ażurowych do segregacji odpadów, dostarczonych przez Wykonawcę we własnym zakresie w okresie co 10 dni ( 3 razy w miesiącu). Pojemniki zostaną rozmieszczone na terenie gminy Ciepielów wg wskazań Zamawiającego w ilości 80 pojemników typu 1100l oraz 40 pojemników typu ażurowego. Pojemniki będą odpowiednio oznaczone wg rodzaju segregowanych odpadów. Pojemniki Wykonawca dostarcza we własnym zakresie i na swój koszt oraz zapewni ich eksploatację przez cały okres trwania umowy. 7. Wyselekcjonowane odpady Wykonawca zagospodaruje zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). 8. Wykonawca podpisze umowy z podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie gminy Ciepielów na odbiór odpadów. 9. Zobowiązuje się wykonawcę do składania sprawozdań zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). 10. Tworzy się punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Ciepielów. Gmina Ciepielów wskaże plac i udostępni pomieszczenie magazynowe w celu organizacji PSZOK. Na teren wskazanego placu Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć i ustawić pojemniki przeznaczone do zbiórki: - papieru i tektury - pojemnik koloru niebieskiego - tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe - pojemnik koloru żółtego - szkła bezbarwnego - pojemnik koloru białego - szkło kolorowe - pojemnik koloru zielonego Pojemniki powinny być wykonane z trwałego materiału, posiadać zamknięcie uniemożliwiające otwarcie ich przez nieuprawnione osoby oraz posiadać napis informujący na jaki rodzaj odpadów jest przeznaczony. Ponadto na placu Wykonawca ustawi kontenery przeznaczone do odbioru : - odpadów budowlanych pochodzących z drobnych remontów (odkryty kontener gruzownik) - odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji (kontener o poj. 5 - 10 m3) - odzieży i tekstyliów (kontener o poj. 5 - 10 m3) - zużytych opon, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (kontener odkryty ) - niesegregowanych , zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z segregowania (kontener o poj. 5 - 10 m3). Kontenery powinny posiadać napis informujący na jaki rodzaj odpadów są przeznaczone. Zamawiający udostępni pomieszczenie magazynowe a Wykonawca będzie zobowiązany wyposażyć je w pojemniki przeznaczone do odbioru: - przeterminowanych leków i chemikaliów ( np. leki, środki ochrony roślin i opakowania po nich, detergenty, rozpuszczalniki, farby, kleje i inne niebezpieczne odpady chemiczne, które mogą powstać w gospodarstwach domowych. Zamawiający nie obejmuje przedmiotem zamówienia podmiotów gospodarczych, zakładów produkcyjnych, przemysłowych, a więc nie będą to odpady przemysłowe) - ( 2 pojemniki 120 litrów lub 1 pojemnik o pojemności 240 litrów) - zużyte baterie i akumulatory ( 2 pojemniki 120 litrów lub 1 pojemnik o pojemności 240 litrów) - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ( 2 pojemniki o pojemności 240 litrów) - inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumieni a odpadów komunalnych ( 2 pojemniki o pojemności 240 litrów). Pojemniki powinny być wykonane z trwałego materiału oraz posiadać napis informujący na jaki rodzaj odpadów jest przeznaczony. Wykonawca zapewni funkcjonowanie PSZOK ( część usytuowana na wskazanym placu) przez cały okres obowiązywania umowy, dwa razy w miesiącu ( 1 raz w dzień roboczy, 1 raz w sobotę), przez 5 godzin. Część PSZOK usytuowana w pomieszczeniu magazynowym będzie obsługiwana przez pracownika Urzędu Gminy w Ciepielowie, a odpady tam zgromadzone będą odbierane przez Wykonawcę po uprzednim zgłoszeniu konieczności odbioru przez Zamawiającego. Dni i godziny otwarcia PSZOK zostaną ustalone przez Zamawiającego i po uzgodnieniu z Wykonawcą dane te zostaną uwzględnione w harmonogramie na dany rok kalendarzowy, który będzie załącznikiem do umowy. Wykonawca zobowiązany będzie monitorować stan zapełnienia pojemników i odbierać odpady w takiej częstotliwości, aby nie powodowało to przepełnienia tych pojemników, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. 11. - Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru odpadów, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów ( np. w worku przeznaczonym na odpady segregowane będą znajdować się odpady zmieszane, gdy w worku przeznaczonym na daną frakcję odpadów segregowanych będą znajdować się odpady innej frakcji) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej powyżej sytuacji do pisemnego (faxem) poinformowania Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację fotograficzną i protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia w/w zdarzenia. - Wykonawca będzie dostarczać Zamawiającemu kwartalne sprawozdania zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. - Wykonawca odbierający odpady komunalne jest obowiązany spełnić wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013r. poz. 122). - Wykonawca w trakcie obowiązywania umowy zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności: - ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) - ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) - W sezonie zimowym odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie z dróg objętych stałym zimowym utrzymaniem bez względu na warunki pogodowe, natomiast z pozostałych dróg gdy ze względu na nieprzejezdność, niemożliwy będzie odbiór i wywóz odpadów Wykonawca zobowiązany jest do ich odbioru w terminie do 2 dni od dnia w którym drogi staną się przejezdne. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w dniu, w którym powinien być dokonany odbiór o fakcie i przyczynie nie odebrania odpadów z poszczególnych sołectw. - Usługa będzie wykonywana w dni robocze ( pon. - pt.) w godzinach od 7:00 do 20:00 - Załadunek i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu oraz środków transportu, które muszą być w dyspozycji Wykonawcy. 12. Wykonawca zobowiązuje się do corocznego druku kalendarzy wg wzoru określonego przez Zamawiającego z oznaczeniem dni w których dokonywane będą odbiory odpadów z posesji. Kalendarz wykonany będzie w technologii kolorowej CMYK -w formacie 42/22 cm, z umieszczonym centralnie tzw. kalendarzykiem miesięcznym wyrywanym ( ilość stron 24), w ilości 2200 egzemplarzy. Wykonawca we własnym zakresie dostarczy kalendarze do każdej posesji na terenie gminy w ramach umowy..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferenci składają wadium w wysokości 2.000,-zł. Dopuszczalne formy wniesienia wadium: a) w pieniądzu, numer konta zamawiającego: Bank Spółdzielczy Iłża F /Ciepielów 39 91290001 0039 0331 2695 0003 b) poręczenie lub gwarancja bankowa, c) gwarancja ubezpieczeniowa, d) poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824) Brak wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Oferent złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Oferent złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Oferent złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Oferent złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Oferent złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- Aktualne zezwolenie na transport odpadów i informację o wpisie do rejestru działalności regulowanej Gminy Ciepielów. - po jednym worku w każdym kolorze wraz z wyraźnym oznaczeniem rodzaju odpadu ( a także zaleceń co można wrzucić do worka, a co nie), wg koloru oznaczonego w SIWZ, z oznaczeniem firmy prowadzącej segregację odpadów. - terminarz odbioru odpadów na rok 2013 z zaznaczeniem rodzaju i częstotliwości odbioru odpadów wg SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ciepielow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, pok. nr 19.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, pok. nr 1.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Wójt Gminy Ciepielów
Artur Szewczyk


OGŁOSZENIE „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów”

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ


Załączone pliki w formacie PDF                                                                powrót