Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 12 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  50 dni, imieniny: Czcibor, Cibor, Marcin, Renata, Renat, Witold, Witolda

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

07-06-2010
Wójt Gminy Ciepielów - Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza
nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego,
który odbędzie się w dniach od 08 września 2010 r. do 31 października 2010 r.


I. WYMAGANIA
1.osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw publicznych i niekarana za przestępstwa popełnione umyślne (w tym przestępstwa skarbowe),
2.co najmniej średnie wykształcenie,
3.znajomość obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,
4.praktyczna umiejętność korzystania z  map cyfrowych,
5.komunikatywność i umiejętności interpersonalne,
6.podstawowa znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa,
7.obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
8.zamieszkiwanie, praca, nauka na terenie Gminy Ciepielów

II. HARMONOGRAM ZADAŃ - dyspozycyjność rachmistrzów
1.20 czerwca - 31 lipca 2010 r. - szkolenie rachmistrzów
- czas trwania szkolenia: 4 dni (24 godziny szkoleniowe, z czego 18 godzin będzie poświęcone na omówienie i warsztaty z aplikacją mobilną w trybie obchodu i spisu) zakończonego egzaminem,
2.09-23 sierpnia 2010 r. - obchód przedspisowy
3.06-07 września 2010 r. szkolenie uzupełniające oraz odprawa przedspisowa dla rachmistrzów
4.08 września - 31 października 2010 r. spis rolny

W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem typu hand-held, wyposażonym w specjalnie opracowaną aplikacją formularzową, opracowanie GIS (system informacji geograficznej ) oraz moduł aplikacji zarządczej (kalendarz pracy).

Ważna informacja !
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Wójta jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

III. TERMIN  SKŁADANIA  OFERT:  14 czerwca 2010 r.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY
1.Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
- imienia i nazwiska
- adresu zamieszkania
- telefon, adres e-mail
- data urodzenia
- miejsce zatrudnienia - nazwa i adres zakładu pracy
 - w przypadku pobierania renty lub emerytury - numer emerytury lub renty
- w przypadku braku pracy - określenie bezrobotny,
2.dokument poświadczający wykształcenie,
3.oświadczenie o korzystaniu z pełni praw  publicznych,
4.oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
5.oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

Uwaga!
Bezrobotny, na czas zawarcia umowy o pracę zleconą przy Powszechnym Spisie Rolnym 2010 r., traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.

V. MIEJSCE  SKŁADANIA  OFERT
Urząd Gminy w Ciepielowie ul. Czachowskiego 1 27-310 Ciepielów Sekretariat (pok. Nr 1)

Wymagane dokument należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) z dopiskiem: "Zgłoszenie kandydata  na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2010"

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wójt Gminy Ciepielów
/-/ Artur Szewczyk


Oświadczenia do pobrania

                                                                powrót

'); ?>