Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 12 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  50 dni, imieniny: Czcibor, Cibor, Marcin, Renata, Renat, Witold, Witolda

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

RPORiI 7041/2/2008/10

07-05-2010Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Gardzienice Kolonia - Stare Gardzienice - Ciepielów - Etap II w km 1+905 - 4 + 190 Stare Gardzienice - Ciepielów

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 56235 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Gardzienice Kolonia - Stare Gardzienice - Ciepielów - Etap II w km 1+905 - 4 + 190 - Stare Gardzienice - Ciepielów.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Gardzienice Kolonia - Stare Gardzienice - Ciepielów - Etap II w km 1+905 - 4 + 190 - Stare Gardzienice - Ciepielów, która obejmuje: - Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogowej w terenie równinnym długość 2285 mb, - Wykopy wykonywane w gruncie kat. I-II pod wykonanie przepustów ( 1 szt. x 10 mb x1,5 m), - Profilowanie i zagęszczanie podłoSa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy uSyciu równiarki samojezdnej i walca w km 1+905 - 4+190 (2285 mb x 4,1 m), - Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy (szlaka + grunt stabilizowany cementem) tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy ponad 10 cm. szer. 4,1 m gr. warstwy 15 cm ((2285x4,1) x 0,15 m), - Mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczo-wiąSącej gr.4 cm (100 kg/m2) z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 szer. 4,10 m ((2285 m x 4,1m) x 100kg/m2), - Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm z masy mineralnoasfaltowej dla ruchu KR-1/2 szer. 4,0 (2285 mb x 4,0 m), - Część przelotowa prefabrykowanych przepustów jednootworowych z rur o śr.60 cm na ławie z kruszywa łamanego wraz z podczyszczeniem wlotu i wylotu na dł. 5 m szt. 1 w km 2+430 (dł. przepustu 6 mb), - Obudowa betonowa wlotów i wylotów prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych szt.2, - Znaki drogowe okrągłe B-33(40) szt.2 ; B-18 szt.2, - Słupki stalowe do znaków śr. 50 cm - Uzupełnianie i wyprofilowanie poboczy gruntowych do 10 cm szer. 1,00 m (1,00 m x 2285 m)x2, - Wykonanie umocnienia (utwardzenia) poboczy materiałem kamiennym na szer. 1,0 m obustronnie, grubość warstwy ponad 10 cm po zagęszczeniu ( 2285 mb x1,0 )x2..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie dotyczy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (RPO WM), Priorytet III. - Regionalny system transportowy, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.05.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. śeromskiego 23, 27- 400 Ostrowiec Świętokrzyski, kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1063090,21 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIśSZĄ I NAJWYśSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 443643,10
Oferta z najniSszą ceną: 437439,42 / Oferta z najwySszą ceną: 679802,75
Waluta: PLN.

Artur Szewczyk
Wójt Gminy Ciepielów


                                                                powrót

'); ?>