Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 18 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  44 dni, imieniny: Aniela, Cieszymysł, Filipina, Galezy, Klaudyna, Odo, Otto, Roman, Tomasz

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

RPORiI 7041/7/2010

07-04-2010Przebudowa drogi gminnej Wielgie Średnia Wieś


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 29949 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Wielgie Średnia Wieś.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : Przebudowa drogi gminnej Wielgie Średnia Wieś, która obejmuje: -Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogowej w terenie równinnym długość 1475 mb, -Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca (istniejącej podbudowy żużlowej) (1475 mb x 3,6 m), -Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy (żużel ) tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy ponad 10 cm. szer. 3,6 m gr. warstwy 10 cm ((1475 mb x 3,6 m) x 0,10 m);+ rozjazd 84 m2, -Mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej gr.2 cm (50 kg/m2) z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 szer. 3,6 m ((1475 m x 3,6 m) x 50 kg/m2) + rozjazd 84 m2, -Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 szer. 3,5 (1475 mb x 3,5 m) + rozjazd 84 m2 -Znaki drogowe trójkątne A - 7; A-6c; A-6b szt.3 -Słupki stalowe do znaków śr. 50 mm -Znaki drogowe okrągłe B-33(40) szt.2 ; B-18 szt.2 -Uzupełnianie i wyprofilowanie poboczy gruntowych do 10 cm szer. 1,00 m (1,00 m x 1475 m)x2.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.04.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Świetokrzyski, kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 345438,63 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 178536,80
Oferta z najniższą ceną: 178536,80 / Oferta z najwyższą ceną: 236846,50
Waluta: PLN

Artur Szewczyk
Wójt Gminy Ciepielów


                                                                powrót

'); ?>