Urzad Gminy w Ciepielowie

Niedziela, 17 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  45 dni, imieniny: Dionizy, Floryn, Grzegorz, Hugo, Hugon, Salomea, Salome, Sulibor, Zbysław

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

RPORiI 7041/6/2010

07-04-2010Przebudowa drogi gminnej przez Ranachów B


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 29929 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej przez Ranachów B.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : Przebudowa drogi gminnej przez Ranachów B, która obejmuje: -Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogowej w terenie równinnym, -Koryta o głębokości 10 cm przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego (800 mb x 3,60 m), -Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy (szlaka) tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy ponad 10 cm. szer. 3,6 m (800 mb x 3,60 m x 0,1 m), -Mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 2 cm (50 kg/m2) z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 ( 800 mb x 3,6 m ) =2880 m2, -Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 800 x 3,5 = 2 800 m2, -Znaki drogowe okrągłe foliowane B-33(40) szt.1 B-18 (10 t)szt.1, -Słupki stalowe do znaków o śr. 50 mm, -Znaki drogowe trójkątne foliowane (A-7 szt.1), -Uzupełnianie i wyprofilowanie poboczy gruntowych ( 800 mb x 1,00 m) x 2.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.04.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Doktora Perzyny, 26-700 Zwoleń, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 104688,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 104688,00
Oferta z najniższą ceną: 104688,00 / Oferta z najwyższą ceną: 127485,00
Waluta: PLN

Artur Szewczyk
Wójt Gminy Ciepielów


                                                                powrót

'); ?>