Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 22 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  40 dni, imieniny: Cecylia, Marek, Maur, Wszemiła

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

RPORiI 7041/8/2010

07-04-2010Przebudowa drogi gminnej Łaziska Zarośla


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 29985 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Łaziska Zarośla.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : Przebudowa drogi gminnej Łaziska Zarośla, która obejmuje: -Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogowej w terenie równinnym -Mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 2 cm (50 kg/m2) z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 ( 900 mb x 3,5 m ) =3150 m2 -Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 900 x 3,5 = 3 150 m2 -Znaki drogowe okrągłe foliowane B-33(40) szt.1 B-18 (10 t)szt.1 -Słupki stalowe do znaków o śr. 50 mm -Znaki drogowe trójkątne foliowane (A-7 szt.1) -Uzupełnianie i wyprofilowanie poboczy gruntowych (900 mb x 1,00 m) x 2.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.04.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 111577,29 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 74595,00
Oferta z najniższą ceną: 74595,00 / Oferta z najwyższą ceną: 86585,00
Waluta: PLN.

Artur Szewczyk
Wójt Gminy Ciepielów


                                                                powrót

'); ?>