Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 20 Września 2019 roku,  do końca roku zostało  103 dni, imieniny: Dionizy, Eustachy, Eustachiusz, Fausta, Faustyna, Filipina, Irena, Oleg

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów”

07-01-2014


RPORiI 271.14.2013/14


Numer ogłoszenia: 4168 - 2014; data zamieszczenia: 07.01.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 494042 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Ciepielów w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w punkcie nr 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Usługi Ekologiczne EKO-JAS Krzysztof Janas, Garno, ul. Kasztanowa 21, 26-625 Wolanów, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 208888,92 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 222111,12
• Oferta z najniższą ceną: 222111,12 / Oferta z najwyższą ceną: 497256,00
• Waluta: PLN.


Wójt Gminy Ciepielów
Artur Szewczyk                                                              powrót