Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 12 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  50 dni, imieniny: Czcibor, Cibor, Marcin, Renata, Renat, Witold, Witolda

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

RPORiI 702/2/2010

05-05-2010Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Świesielice etap II zad. I

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 57167 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Świesielice etap II zad. I.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości: Świesielice (oraz Ciepielów ul. Podłącze, Rekówka) wg zakresu określonego w dokumentacji technicznej. Zakres rzeczowy objęty zamówieniem obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o następujących średnicach rur: - fi 110 mm - L = 5568 m - fi 160 mm - L = 7900 m - fi 220 mm - L = 2328 m Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 15796 m. Wykonanie przyłączy wodociągowych o średnicach: - fi 40 mm - L = 4923 m - fi 50 mm - L = 570 m Łączna długość przyłączy L = 5493 m. Zostanie wykonanych około 132 przyłączy do poszczególnych posesji. Na powstałej sieci wykonane zostaną 44 hydranty nadziemne o średnicy nominalnej 80 mm z przeznaczeniem dla celów przeciwpożarowych wraz z ich oznakowaniem spełniającym aktualne normy i uwarunkowania. Szczegółowy zakres wszystkich robót zawiera przedmiar robót (zał. nr 9), załączony do SIWZ. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi również zapewnienie nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych zgodnie z projektem. Przed końcowym odbiorem robót należy przedstawić i złożyć Zamawiającemu dokumentację z wykonanego nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych związanych z budową sieci wodociągowej z przyłączami, zatwierdzoną przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Delegatura w Radomiu. W ramach zadania wykonawca zobowiązany jest także do wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, która ma być złożona Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Zakład Instalacyjny JANCZES Sp. j. Jan Podymniak, Czesław Janicki, ul. Chorzowska 12, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1316772,94 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT):
Cena wybranej oferty: 916669,49
Oferta z najniższą ceną: 916669,49 / Oferta z najwyższą ceną: 1111107,66
Waluta: PLN.

Artur Szewczyk
Wójt Gminy Ciepielów


                                                                powrót

'); ?>